Weerarri dhibee Gifiraa dachaa sadiin dabale jedha Dhaabbatni Biyyota Gamtoomanii

Daa'ima talaallii gifiraa fudhatu Image copyright Getty Images

Lakkoofsi namoota weeraara dhibee Gifiraan miidhamaniii ji'ootan sadii bara 2019 yeroo walfakkaataa bara darbee waliin walbira yoo qabamuu dachaa sadiin caaluun isaa na yaaddeseeraa jedha Dhaabbatni Fayyaa Addunya.

Qorannoo Dhaabbatni kun gaggeesseen kutaalee addunyaa hundatti weerarri Gifiraa jiraachuun beekameera.

Afrikaa keessatti 700% weerarri kun dabaleera jedha qorannoon dhaabbatichaa.

Doktora ispermii ofii fayyadamuun dubartoota 49 ulfeesse

Maloota shan fayyaa sammuu ijoollee foyyeessuuf gargaaran

Dhibeen Tiruu 'Hepatitis B' jedhamu maali?

Rakkoon kun dhalachuu kan beeknu namoota 10 keessa tokko irratti qofa waan ta'eef lakkoofsi dhugaan miidhamtota weerara kanaa kan tilmaamameen ol ta'uu malas jedhaniiru.

Gifirri dhibee Vaayirasiin dhufu yoo ta'u, takka takka rakkoo fayyaa walxaxaa akka infeekshinii Sombaa fi Sammuuf illee nama saaxiluu danda'a.

Yukreen, Madagaaskaariifi Indiyaan addunyaarratti biyyoota Gifiraan daran miidhaman ta'aniiru. Lammiile isaanii miiliyona keessaa kumoota kudhaniin kan lakkaawaman weerara kanaan miidhamaniir.

Madagaaskaar keessatti qofa ji'oota saglan darban namooonni 800 ta'an Gifiraan du'aniiru.

Biyyoota akka Braazil, Paakistaaniifi Yaman keessattis keesumaa daa'imman dhibee kanaan du'aa jiru.

Biyyoota talaallii Gifiraa hedduu qaban akka US fi Taayilaand keessattis mallattoon weerara kanaa mul'ateera.

Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii dhibeen kun ''guutummaattii ittifamuu danda'a'' sababa hanqina dhiyeessii talaalliirraa kan ka'e yoo yaadessaa ta'e malee jedha.

Akka gabaasa dhaabbatichaattii akka addunyaatti talaalliin ittisaaf barbaadamu hanqina qabaachuun weerarri kun ka'uuf sababa ta'uu mala jedheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata