Lammiileen Itoophiyaa 70 ol galaana diimaa keessa 'dhidhiman'

Godaantota bishaan irraa Image copyright IOM

Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii gara Yaman imalaa turaniifi lakkoofsaan 70 tahan galaana Diimaa keessatti dhidhimuun lubbuun isaanii darbe.

Balaan kuni A.L.I Jimaata Bitootessa bultii 28 kan dhaqqabe yoo ta'u torban darbe gaafa Sambataa eegale maatii namoota lubbuun darbef himamaa jira.

Kanneen keessaa 60 Naannoo Tigraay Aanaa Atsbahaa Wombartaa kan dhufan akka ta'an qondaaltonni himaniiru. Kanneen lubbuun dhaban umuriin isaanii 20-32 ni taha jedhameera.

Dargaggoonni bishaanitti dhidhiman kunneen Bitootessa bultii 14 - 20 gidduutti karaa seeraan alaa imala akka eegalan ogeessi pireesii aanichaa Obbo Birhaana Tikku'uu BBC'tti himaniiru.

Dallaalonni dargaggoota kanneen fuudhanii deeman maatii waliin wanta walitti dhufaniifi dargaggoonni 3 du'a irraa hafu isaanitti duuni isaanii dhagahamu danda'e.

Balaa kanaan obboleessa isaa dhabu kan dubbatu Kaal'aayyu G/Yohaannis obboleessa isaa waliin walii bilbilaa turanis imala erga eegalani torban tokko booda arguu dhabe.

Akka inni jedhutti, obboleessi isaa Nigus jedhamuuufi umuriin isaa 27 ta'e, karaa seeraan alaa gara Saa'udi Arabiyaa imaluun ji'a saddeet tureera.

Adeemsi isaa garuu seeraan ala waan ta'ef qondaaltota Sa'uudin qabamee gara biyyaa deebifame.

Gara biyyaa erga dhufe guyyuma sadii qofa ture. Ergasii Bitootessa bultii 20 garasitti imalus balaan kuni irra gaheera.

Akka qondaaltota naannoo Tigraayitti taanaaan, dargaggoonni 60 ol ta'an ji'a darbe miilaan gara Jibuutii kan imalan yoo ta'u Sa'uudi Arabiyaa seenuuf gama Yamaniin qaxxaamuruf yaada qabu turan.

Haa ta'u malee, bidiruun ittin yabalaa turan rakkoon waan isa mudatef galaanatti dhidhimaniiru.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Godaantonni maaliif galaanatti du'aa jiru?

Nigus G/Yohaannis osoo jireenya Sa'udii hin eegalin dura Naannoo Tigraay Aanaa Atsbahaa Wombartaa keessatti dafqaan bulaa ta'e hojjetaa ture.

Dargaggoonni bidiruu kanarra turaniifi lubbuun hafan sadii Yaman gahaniiru. Yeroo ammaa gandoota aanichaa 19 keessaa 8 gaddarra jiru. Ganda tokkorraallee 12 lubbuu dhabaniiru.

Gaanfa Afrikaa irraa ka'un imala gara Yaman taasifamuun yeroo hedduu balaan ni dhaqqaba. Baatii Guraandhala darbellee balaan dhaqqabe jennaan lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii Harargee irraa imalaniifi 57 ta'an lubbuu dhabaniiru.

Waxabajjii waggaa darbe balaa dhaqqaben immoo lammiileen Itoophiyaa 46 galaanatti dhidhimaniiru.

Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomani yeroos akka beeksisetti, ji'a ji'aan godaantonni 7000 ta'an haala rakkisaa kanaan galaana qaxxaamuruuf yaalu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata