Waggaa tokko keessatti Afaan Oromoo baratanii barsiisuu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan