Media Player
Iizii Mulansii
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
18.04.2019

Lammii Ameerikaa Jimmaa manashee godhatte

Iizii Muulensi jedhamti. Hojii tola-ooltummaadhaaf karaa Piiskoorpsiin kan Ameerikaa irraa dhufte. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa ganda Ciimmee jedhantu keessa waggaa tokkoof jiraatteetti.