Poolisiin hantuuta baddee turte argee abbaasaatti deebise

Man with rat on his shoulder

Madda suuraa, facebook.com/nswpoliceforce

Ibsa waa'ee suuraa,

The pair had been separated for almost two weeks

Namichi mana hin qabne Awustiraaliyaa magaalaa Sidinii keessa jiraatu tokko hantuuta guddifate ture jalqaba ji'a kanaaa jalaa badde argachuun deebiyee gammachuun walitti makamuu danda'eera.

Namichi maqaan isaa Chris jedhamu umuriin isaa ganna 59 ta'e kun, handhuura magaalaa Sidinii keessa bakka hantuunni maqaan ishii Lucy jedhamtu yeroo hedduu isa waliin dabarsitu hunduu ni beeka.

Chris magaalaa walakkaa bakka jireenya isaa godhate kanatti hantuuta isaa saanduuqa isheen irra fiigdu tolcheeraaf.

Guyyaa tokko yeroo inni mana fincaaniitiif bahee deebiyu hiriyyaan isaa xiqqittiin kun jalaa baddee isa eegde.

Iyyata miidiyaa hawwaasummaa irratti dhiyaateen booda, poolisiin New South Wales hantuuta mana badde sana barbaaduun Kamisa darbe abbaa ishee waliin walitti deebisuu danda'eera.

Chris garuu yeroo deebiyee Lucy bakka akka aanan irratti dhugdutti dhiisee deemee yeroo dhabutti waan hatamte itti fakkaatee ture.

erga abdii kutatee boodas, beeksisa saanduuqa isaa irratti baasuun namoota tarii argan yoo jiraataniif jedhee gaafateera.

Beeksisa isaa kanaan booda gargaarsi hedduun ni dhufeef. Namoonni suurawwan namichaafi hantuuta isaa baasanii miidiyaa hawwaasummaa irratti maxxansuudhaan, namni Lucy argitan ykn fudhattan yoo jiraattan deebisaa jechuudhaan dhaamsa dabarsuudhaan gargaaraniiru.

Poolisiinis Lucy'n hatamuu malti jechuudhaan odeeffannoo kennuudhaan akka gargaaraniif gaafatee osoo jiruu argamte.

"Dubartiin osoo darbaa jirtuu Lucy qofaati argite tokko, ni hari'amte seetee mana isheetti fudhattee kunuunsaa turte," jedhe poolisiin ibsa baaseen.

Lucy'n gaafa Kamisaa buufata poolisii naannoo jirutti Chris tiif deebifamuu dandeesseetti.

Poolisoonni yeroo Lucy abba isheetti deebisan mirkaneeffannaadhaaf 'hantuunni kun kan keedhaa' jechuun yeroo isa gaafatanitti akkas jechuudhaan deebise: "Eyyeen, isheedha! Ija jaamaa qabdi, Anaanis na yaadatti!"

Madda suuraa, Poolisii NSW

Saanduuqa itti qabataniii fidan irraa kaasuudhaan, Chris gammachuu isaa ifatti ibsate. Yaalii poolisoonni hantuuta isaa jalaa baddee turte barbaaduun taasisaniifis galateeffateera.

"Barbaachashee kanaaf isin rakkisuukootiif dhiifama.

"INatti toleera. Hundi keessanuu galatoomaa," jedha yeroo hantuunni michuu isaa taate kun qolee isaarra itti maxxantee suufaa jirtutti.

"Isheenillee akka ana dhabde itti dhaga'ameera."