Kosii pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.

Akaakuuwwan balfa pilaastikaabakkeetti akka malee gataman sassaabuun boca gara garaa irraa hojjechuun faalama naannoollee xiqqeessaa jira.