Kosii pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.

Kosii pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.

Akaakuuwwan balfa pilaastikaabakkeetti akka malee gataman sassaabuun boca gara garaa irraa hojjechuun faalama naannoollee xiqqeessaa jira.