Mariin dhimma hariiroo Oromoo fi Amaaraa Ambootti taa'amuuf

Obbo Admaasuu Daamxoo

Marii hariiroo obbolummaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa cimsuuf Magaalaa Ambootti dilbata dhufu taasifama.

Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa miidiyaaleef kennaniin, qophii magaala bu'uura qabsoo kan taate Magaala Ambootti taasifamu kanaaf qophiin xumuramuu eeran.

Sagantaa kanarratti hirmaachuuf keessummoota naannoo Amaaraa irraa kallattii lagaxaafoo fi Sulultaatin dhufaniif magaalota keessa darban hundatti simannaan guyyaa boruu ni taasifama jedhan.

Keessummoonni kunneen boru waaree boodarraa eegalee magaala Ambootti simannaan kan taasifamuuf yoo ta'u marii saboota lamaanii irrattis hayyoonni, qeerroo fi qarreen, paartileen siyaasaa fi gaggeesitoonni naannolee lamaanii akkasumas federaalaas akka hirmaatan himan.

Mariin hariiroo obbolummaa cimsuu kuni naannoolee biyyattii biroo waliinis itti fufiinsaan akka taasifamus eeraniiru.

kanaan dura, mariin akkanaa magaalaa Baahirdaaritti taasifamuun isaa ni yaadatama.