Leenjii milishaa daangaa Ameerikaa irratti Obaamaa ajjeesisuuf kenname

Laarii Micheel Hoopkiins

Madda suuraa, PAUL RATJE/AFP/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Laarii Micheel Hoopkiins miseensa milishaa waliin otoo odeessanii

Hogganaa garee milishaa New Mexico, pireezidaantii duraanii Ameerikaa Baaraak Obaamaa ajjeesuuf kaayyoo akka qabu oftulummaan dubbachuu isaa FBI himateera.

Nami ganna 69 Laarii Micheel Hoopkiins jedhamuufi gareensaa United Constitutional Patriots, Hilaarii Kiliintaniifi Biliiyanaricha Joorji Sooroosillee ajjeesuuf korachuu FBI ciicachiiseera.

Dubbiin kun yoom akka jedhameefi waraqaa mana murtiif galee irrattis maaltu akka dabalame waanti ifa tahe hin jiru.

Abukaatoon himatamichaa Keelii Okoneel himannicha haalaniiru.

''Waan jedhame keessaa tokkosaayyuu gochuuf kaayyoon hin turre'' jedhaniiru.

Hoopkiins Wiixata darbe mana murtii New Mexicotti dhiyaatanii, yakka meeshaalee waraanaa dhuunfachuun himatamaniiru.

Gaafa Sanbataa immoo gammoojjii naannoo daangaa Ameerikaa fi Meeksikootti godaantota qabachuun ijoo dubbii ta'anii turan.

Gareen tola ooltootaa daangaa Ameerikaa eeguufi godaantota qaxxaamuran to'achuu dha yoo jedhaniyyuu, waan raawwatan kaameeraan waraabamuun falmitoota mirgaan mormii guddaa kaaseera.

FBI gareen kuni bara 2017 hundeefamuusaa quba qaba.

Bakka bu'aan FBI Deeviid Gaabri'eel ''hogganaan garee United Constitutional Patriots Joorji Sooroos, Hilaarii Kiliintaniifi Baaraak Obaamaa garee leellistoota 'Left -wing gatii tahaniif ajjeesisuu akka barbaadan'' dubbataniiru

Abukaatoon Hoopkiins ''FBI waggaa lama mana maamila isaanii sakattaa'anii, meeshaa waraanaa akka qabus baranii ture garuu himata hin banne, amma maaliif'' jechuun gaafataniiru.

Madda suuraa, Dona Ana County Detention Center via Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Laarii Micheel Hoopkiins

Hoopkiins hidhaan waggaa 10fi qarshii doolaara 250,000 irratti murtaa'uu danda'a jechuun gaazexaan Las Cruces Sun-News gabaaseera.

Akka seera Ameerikaatti namni yakka cimaan himatame meesha waraanaa dhuunfachuu hin danda'u, Hoopkiins immoo kana dura yakka cimaa tokko irratti murteefameera jedha FBI.

Hoopkiins bara 2006 meeshaa waraanaa dhuunfachuun irratti murtaa'ee ture.

Torbee dhufu dhadacha hanga dhiyaatanitti to'annoo jala turu.