Sirboota cidhaa Baalee
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Ashoo Ashilaafi Obbee Obbee: Sirboota cidhaa Arsiifi Baalee

Aadaa Oromoo keessa sirboonni wayita cidhaa sirbaman hedduutu jiru. Ergaa dabarsaniinis, yoomiifi eenyuun akka sirbamaniin moggaasa gara garaa qabu. Isaan kana keessaa kan Oromiyaa-Arsiifi Baaleetti beekamaa ta'e Ashoo Ashilaafi Obbee obbeedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan