Aartii: 'Jaalala nuuf haa kennu' - Yaaddessaa Booji'aa

Yaaddessaa Booji'aa Image copyright Yaddi Bojia

Mata duree 'Fiqir Yisxen' ykn 'Jaalala nuf haa kennu' jedhuun dhiyeenya dhageeffattoota bira kan gahe walleen qeenxee aartist Yaaddessaa Boji'aa fudhatamummaa gaarii argachaa jira jedha aartistichi.

Sirba oogessota muziqaa adda addan Niwuzilaand keessatti hojjetamee Ameerikaa, Siyaatil keessatti qindaa'ee kana kan barreesseefi sagaleen kan wallise aartist Yaaddessaan kanaan dura hojilee aartii adda addaan beekama.

Alaabaan Gamtaa Afrikaa hojilee inni hojjeteefi ittiin beekamu keessaa tokko.

Sirbi qeenxee amma gadi dhiise kun haala siyaasaa wayita ammaa Itoophiyaa keessa jiru ka'umsa godhachuun furmaata akeekuuf kan qophaa'e akka ta'e hima.

"Jijjiirama biyya kenyatti dhufe booda waantoota nama gammachiisaniifi nama boonsan hedduu agarruyyu, jijjiramni kun qaawwaa uumeen namootni hedduun ammallee walitti bu'aa, du'aas jiru" jedha.

Kanaaf ammoo rakkoo guddaan sabaan wal qooduu, wal jaalachuu fi wal danda'uu dhabuudha akka Yaaddessaan jedhutti.

"Rakkini amma jiru, bay'een keenya lammilee keenya achii fageessine akka nama biraatti waan ilaalluuf natti fakkaata."

"Fakkeenyaaf naannoo tokkorraa uummati yeroo buqqa'u kan gaddu namoota naannoo sanaa qofa, warri kaan kun uumamu isaalle ni dagatu. Kun garuu yeroo itti wal deeggaru qabnu dha."

Wal haa jaalannu, wal haa dandeenyu jechuufan sirba kana barreesse jedha Yaaddessaan.

"Sirba koo keessatti biyya keenya akka hadhaatti fakkeessuun, nuti ijoolle hadhaa tokkooti wal jaallanne waliin haa jiraannuu" ergaa jedhu dabarsuuf akka yaale hima.

"Rakkoo hedduu keessa dabarree as geenyee garuu nagaa argame dhandhamuu hin dandeenye" kan jedhu Yaaddessaan, "waggaa dheera wal lolaa, araaramaa dabarsinneerra, kanaan haa ga'u" jedha.

"Yeroo bayyee ani muziqaa akka meesha ittiin madaa uummata dhidhiibaniittan ilaala. Ani muziqaa nama bohaarsuuf qofa osoo hin taane, dhimmota nama qimmiidan ykn kan miira namaa tuqan ittin kaasufin fayyadama."

Gara fulduraattillee ijoolleen koo maal hojjette yoo naan jedhan kana jechuu waanan danda'uuf hojii kootti hedduu booneera jedha.

Dhageeffattoota birattis fudhatama gaarii akka argateefi kanaanis gammachuu akka qabu hima.

Yeroo ammatti walleen isaa kun marsaritii sirbi irratti gurguramu CDbaby irratti sirboota Afrikaa bahaa keessaa sadarkaa duraa irra jira.

Chaanalota Ameerikaa irratti ammoo gosa sirba 'Root Reggae' keessaa sadarkaa sadaffaa irratti argama jedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata