Hokkara Sudaan: Humni Waraanaa fi mormitoonni Sudaan yeroo ce'umsaa waggaa sadirratti walii galan

Sudaan keessatti mormitoonni bulchiinsi siivilii haa mirkanaa'u jechuun gaafachaa turan ammallee ittuma jiruundimmed

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Sudaan keessatti mormitoonni bulchiinsi siivilii haa mirkanaa'u jechuun gaafachaa turan ammallee ittuma jiruundimmed

Humni waraanaa Sudaan kan amma aangoo harkaa qabu waggoota sadan itti aanan mootummaan ce'umsaa bulchiinsa siiviliitiin akka bulu walii gale.

Manni Maree Ce'umsaa Humna waraanaan hundeeffame akka ibsetti, bulchiinsa siivilii bu'uuressuuf qabsaa'aa kan turan gareen mormitootaa teessoo mootummaa ce'umsaa harka lama keessaa sadi qabata.

Erga ji'a darbe keessa Pirezidaanti Omar al-Bashir mormii uummataatiin aangoorraa buufamanii as Sudaan humna waraanaatiin bulaa jirti.

Ergasii gaaffiin uummanni bulchiinsa siivilii guutummaatti bu'uuressuurratti qabu ittuma fufeera.

Biyyattii keessatti ce'umsi bulchiinsa siiviliitiin hoogganamu walii galamusaatiin duratti walitti bu'iinsa namoota hiriira ba'anii fi humnoota nageenyaa gidduutti magaalaa Kaartuum keessatti dhalateen yoo xiqqaate uumatarraa namoonni 5 qaamolee nageenyaarraammoo namni tokko du'eera.

Maalirratti walii galame?

Ibsa mormitoota waliin magaalaa Kaartuumitti kennaniin Luutenaanti Jenaraal Yaasir al-Atta akka jedhanitti walii galteen sa'atii 24 keessatti irra ga'ame kan maqaa -Labsii Walabummaa fi Humna Jijjiiramaa- jedhamuun beekamu, qixaan aangoo qooddachuu irratti xiyyeeffata.

Mana maree of danda'ee keessa seentummaa qaama kamiiyyuu malee hanga filannoon geggeeffamutti biyyattii bulchuuf aangoo kan kenneedhas jedhan.

Akka Jenaraal Attaan jedhanitti manni maree haaraa hundeeffame kun teessoo mana maree seera baastotaa kan miseensota 300 qabu keessaa harka lama sadaffaa qabata.

Kanaan dura humna waraanaa wayita aangoo qabatu yeroo ce'umsaaf waggaa lama labsee ture, mormitoonni hiriira ba'an garuu waggaa afur ta'uu qaba jechaa turan.