Keenyaa፡ Lammileen Itoophiyaa 22 Naayroobii keessatti qabaman

Poolisoota Keenyaa Image copyright SOPA Images

Poolisiin Keenyaa lammileen Itoophiyaa 22 karaa seeraan alaa dhokatanii Naayroobii galaa jiran qabuu isaa ibse.

Lammileen Itoophiyaa miseensota ittisa yakkaa addaatiin to'annaa jala oolfaman kunneen konkolaataa lamaan osoo deemaa jiraniiti jedhameera.

Lammileen Itoophiyaa kaleessa qabamanii turan waliin warri seeraan ala namoota daddabarsanis to'annaa jala akka oolfaman poolisiin ibseera.

Lammileen Itoophiyaa to'annaa jala oolfaman kunneen akka dubbatanitti, jireenya foyyaa'aa barbaacha karaa Keenyaarraan Tanzaaniyaa qaxxaamuruudhaan Afirikaa Kibbaa galuuf karoorfatanii turan.

Godaantota to'ataman keessaa 17 dubartoota yommuu ta'an, namoonni godaansisaa turan ammoo lammileen Keenyaa turan.

Lammileen Itoophiyaa kunneen warreen karaa Keenyaa akka isaan darban gargaarsaniif maallaqa hangama akka kaffalaniif wanti beekame hin jiru.

Daarekterri Qorannoo Yakkaa Joorji Kinootii akka dubbatanitti, namoota karaa seeraan alaa daddabarsuun dabalaa waan dhufeef sadarkaa yaaddeessaa ta'erra ga'eera.

Aanga'oonni Keenyaa akka jedhanitti, lammileen Itoophiyaa karaa Keenyaa biyya biraatti qaxxaamuruudhaaf yeroo yaalaa jiran qabamanii gara biyyaatti akka deebiyan taasifamaa kan jiru yommuu ta'u, hedduun isaanii hojii barbaachaafi gara biyyoota birootti qaxxaamuruudhaaf karoorfataniiti biyya isaanii kana seenu.

Godaantonni kunneen magaalaa daangaarra jiru Moyaleerraa ka'anii hanga Naayroobiitti bakkawwan sakkatta'insaa 20 ol ta'uun isaa ammoo aanga'oota dhimma nageenyaatiif gaaffii uumeera.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Baqattoota Islii keessaa

Aanga'oonni tokko tokko akka jedhanitti gochi namoota seeraan ala daddabarsuu kun kan raawwatamu warra godaansisaniifi hojjetoota nageenyaa waliin miuchoomuun.

Poolisoonniifi aanga'oonni Imigireeshinii akka himanitti godaantonni kaleessa qabaman kunneen afaan Ingliziis ta'e Siwaahilii dubbachuu waan hin dandeenyeef walii galuullee hin dandeenye.

Aanga'oonni Keenyaa dargaggoonni Itoophiyaafi Ertiraa karaa seeraan alaa akka biyya isaanii seenan himanii, dhiyeenya kanas lammileen Ertiraa saddet karaa Keenyaa Eeshiyaatti darbuuf osoo jedhanii to'atamuus ni dubbatu.

Odeessa kana irratti dabalata