'MRI': Mashinii dhibee qaama keessaa adda baasu

Yeroo dhukkubsataan MRI ka'u Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Yeroo dhukkubsataan mashinii 'MRI' keessa seenu

MRI'n meeshaa yaala kan danbalii raadiyoofi magineetiin hojjatu yoo ta'u dhibee qaama keenya kan ogeessi fayyaa ijaan arguu hin dandeenye ilaalee yaala kennuudhaaf kan fayyadudha.

Miidhaa biraa kan hin qabneefi haala salphaadhaan dhibee adda baasuf kan tajaajiluudha. Kunis immoo mashinoota biroorra kan foyyee qabudha.

Kunis ujummoo maagneetota gurguddoo qabudha. MRI dhibee oggeeyyiin fayyaa ija isaaniitiin ilaaluu kan hin dandeenye haala salphaafi rakkoo qaama keenya keessa jiruu ilaaluudhaaf fayyada.

Kunis immoo ogummaa fayyaa keessatti rakkoo dhibee adda baasufi yaala barbaachisu dhukkubsattootaan bira gahu akka salphise dubbatti Raadiyolojistii Hospitaala Qidduus Phaawuloositti Raadiyolojistii kan ta'an Dr Saamson Ashiginee ni dubbatu.

Dhukkuboota akkamii fa'a adda baasuuf fayyada?

•Sammuu

• Garaa

•Mar'immaan

•Kaansarii

• Ispaayinaal koordiifi kkf

Dhibicha adda baasu qofa osoo hin taane dhukkubni kun kallattiidhaan eessa biratti akka umameefi sadarkaa maalirra akka jiru beekuufis nu tajaajilla.

Dhukkubsataan tokko MRI kaafamuun dura haal-dureewwan barbaachisan

Dhukkusataan MRI ka'uu barbaadu kamu ogeessi fayyaa nyaata nyaachu yoo isaa hin dhorkinee alatti akkuma guyyoota biroo nyaataa isaa haala duraan taasisuun nyaachuu danda'a.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa MRI

Sababa yaalaatiin dhukkubsataan sibiilli qaama keessa jira taanan ogeessa fayyaatti himuu qaba. Sababni isaas, maashinichi humna harkisa maagneetii cimaa waan qabuuf of-eeggannoon barbaachisaadha.

•Namoonni bakka dhiphaa keessaa turuu hin dandeenyee yookiin 'claustrophobia' qaban ogeessa fayyaatti dubbachuu qabu.

•Lootii, ambaarii, faaya mormaafi wiigii rifeensaa (wiigiin tokko tokko sibila qabu) baafachuu qaba.

•Ilkaan nam-tolchee tokko tokkos godhatanii ka'uun dhorkamaadha.

•Sa'aatii harkaa godhachuunis dhorkamaadha.

•Namoonni yaalaan qaama keessa sibiila qabanis of-eeggannoo gochuu qabu. Kunis immoo akka sibiilli qaama keessa jiru iddoosatii akka socho'u gochuu danda'a.

Haalli uffanaan yeroo dhukkubsataan MRI ka'uu qaama MRI'n ka'urratti hundaa'a. Kana jechuunis gaawoonii hospitaalaa yookiin uffata sibilaa hin qabne ta'uu danda'a.

Ega dhukkubsataan tokko MRI ka'e booda ragaa argamurra oggeessi fayyaa maal fa'arra argata?

•Dhibeen sun eessatti akka uumame beekuuf

•Sababa dhibee sanii beekuf

• Yaala baqaqsanii yaalu booda haala dhukkubsataan sun irra jiru beekuf

•Yaali baqaqsanii yaalu sun haala gaariin akka raawwatameefi tasa ta'ee meeshaan yaala qaama keessatti hafee jira taananis adda baasuf fayyada

•Dogogorri wal'aansa uumame yoo jiraates beekuf

•Dhiigni haala gaarii akka qaama keessa deddeebi'aa jiru beekuf

MRI kaasuf daqiiqaa kudha shanii- daqiiqa sagaltama fudhachuu danda'a. Turtii isaa kun immoo dhukkubsataa tasa yoo qabaanne yaali yeroo hattatamaa gochuufii hin danda'amu jechuudha.

MRI qaama keenya keesssatti tiishuu xiqqoo guddisee mul'isu yookiin 'resolution' isaa mashinoota biroorra fooyyee qaba.

Kanarra kan ka'e MRI ogummaa fayyaa keessatti rakkinoota jiru furaa jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata