Doktorri fayyaa Faransaay dhukkubsattoota 17 summeessuun himatame

irederik Pechiyer yeroo gaazexessitootatti dubbatan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Doktorri kuni kana dura dhukkubsattoota 7 summeessuun himatamniiru, isaan garuu ni balaaleffatu

Doktorri Faransaay dhukkubsattoota 17 summeessan irratti qorannoon yakkaa eegale.

Firederik Pechiyeer kan ogummaan isaanii anastesiyolojistii ta'an kun kanaan dura dhukkubsattoota 7 biroo summeessan irrattis qoratamaniiru. Walumaa gala sababa kanaan sagal du'aniiru.

Abbaa alangeen ogeessi kuni hojii hojjeetota akka isaanii kaan gidduu seenuun cimina ofi agarsiisuuf jecha waan hin taane raawwataniiru jedha.

Doktorri fayyaa kuni garuu kana hunda ni balaaleffatu, yoo irratti mirkanaa'e garuu hidhaa umurii guututu irratti murtaa'a.

Abukaaton isaanii Jiyaan -Yives Le Bornye AFP'tti akka dubbatanitti qorannoon waan mirkaneesse hin qabu.

Ogeessi kuni Baha Faransaay magaalaa Besaankoonitti Caamsaa bara 2017 dhkkubsattoota 7 summeessuun qoratamaa turan.

Haa ta'u malee booda gadhiifaman, hojii isaanii garuu akka hin hojjenne dhorkaman.

Torban kana immoo poolisiin wal'aansa baqaqsanii hodhuun walqabate ofitti waame isaan gaafateera.

Wal'aansa kana daa'ima umurii 4 hanga nama umurii 80 ta'an argate.

Abbaan alangee Etiyeen Maantewuks miidiyaa biyya keessaaf akka dubbatanitti dorktorri fayyaa kuni hojjettoota waliin waldhabaa turan.

Doktarri fayyaa kunis ta'e abukaatoon isaa garuu himannaa kana hin fudhatan.

''Bu'aan qprannoo kanaa maalis haa ta'u, ammaan achi waanan hojjedhu miti,'' jechuun doktarri kuni ibsa gaafa Kamisaa ripportarootaaf kennaniiru.

''Doktora yeroo tokko summii namaa kenne jedhame hin amantu. Maatiinkoo gaddaniiru, ijolleekoofin sodaadha.''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata