Boeing softiweerii xiyyaara '737 Max' fooyyesse

Booying 737 Max Image copyright Getty Images

Boeing softiweerii xiyyaara gosa 737 Max fooyyessuu isaa beeksise. Gosni xiyyaarota kanaa ji'a lama dura balaa xiyyaara Itoophiyaa irratti dhaqqaben booda akka hin balaliine ta'aniiru.

Dhaabbatichi akka jedhetti softiweerii fooyya'e kanaan balaliin 207 taasifameera. Akkatti balaliistonni to'attoota waliin haasa'aan irrattiiifi kaan irratti Bulchiinsa Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaatti(FAA) akka daataa kennu ibseera.

Aviyeeshiniin Federaalaa Ameerikaa (FAA)'n dhaabbati Booying isa fooyya'e sana haa mirkaneessuuf torban dhufu akka itti ergu eega.

Xiyyaarri Itoophiyaa ji'a lama dura Kufee caccabe imaltoota 157 irra turan galaafateera. Isa dura gosi xiyyaaraa kuni Indoneeshiyaatti caccabe imaltoonni irra turan 189 dhumuun isaanii ni yaadatama.

Balaan lamaanu sistama 'Manoeuvring Characteristics Augmentation System (MCAS)' jedhamuufi xiyyaaricha to'achuuf oolu waliin walqabataniiru.

Boeing akka jedhetti erga akkaataa balaliistonni sistama fooyya'e waliin hojjetan FAA'tti kenname booda, dhaabbata to'atu waliin balalii mirkanaa taasisuuf yaada qaba.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Xiyyaarri Itoophiyaa caccabe namoota 157 galaafate

Dokimantiiwwan leenjiif oolan akka qoheesseefi FAA, to'attoota addunyaa biroofi maamiltoota xiyyaarichaan ilaalamaa akka jiran eereera.

Aviyeeshiniin Federaalaa Ameerikaa (FAA) jalqaba torban kanaa akka ibsetti gaafa Caamsaa 23 dhimma softiwerii Booying fooyya'eefi leenjii balaliistoota haaraa irratti odeeffannoo haaraa jiru hubachiisuuf to'attoota qilleensaa addunyaa irraa waameera.

Odeessa kana irratti dabalata