Godina Jimmaa Aanaa Oomoo Beeyyamitti xiyyaarri Abisiniyaa caccabe lubbuun darbe

Balaa xiyyaaraa Jimmatti kufee caccabe Image copyright Jimma Zone Communications

Godina Jimmaa Aanaa Oomoo Beeyyamitti xiyyaarri qabeenyi isaa kan dhaabbata Abisiniyaa ta'eefi shaakkalaaf tajaajilu kufee caccabe.

Xiyyaarri kun ganama har'aa naannoo sa'aatii sadii ganda Goonaa Beeyyamitti kufuu isaa Itti gaafatamaa Kominikeeshinii Godina Jimmaa Obbo Yaahiyaa Alii BBC'tti himaniiru.

''Odeeffannoo qabnun nama tokkotu keessa ture. Namni kunis lubbuun isaa darbee jira,'' jedhan.

''Namoonni qaqqabuudhaaf yaalii guddaa godhaa turani,'' kan jedhan qondaalli kuni reeffi gara magaalaa Jimmaa akka dhufu eegamaa jiraachuu himan.

Gama kaaniin, hogganaan Kominikeeshinii Abbaa Taayitaa Sivil Aviyeeshinii Itoophiyaa Obbo Annimut Lammaa miidiyaa biyya keessaa ETV'tti balaliisaan akka miidhame ibsaniiru.

Hogganaan Pirojektii Abisiniyaa Filaayit Obbo Ashannaafii Tsaggaaye FBC'tti akka dubbatanitti xiyyaara sana keessa nama leenjirra ture tokko qofa akka ta'eefi modeelli xiyyaaraas ''Cesna 72'' ta'u ibsaniiru.

Balaa kana qorachuufis qondaaltonni Sivil aviyeeshinii imalu isaanii ibsuun sababa balaa kanaas maal akka ta'e akka hin beekamneefi qoratamaa akka jiru himaniiru.

Qondaalli godinaa akka odeeffadheetti jedhanitti immoo ''ganama sana duumessa cimaatu ture''.

Bakki kufee caccabe bakka duwwaa ta'u isaafii miidhaa biraa dhaqqabsiise akka hin qabne himaniiru.

Lafa ol jedhaa wayiiti waan itti bu'e hin qabu kan jedhan qondaalli kuni lafarratti baay'ee caccabu himu.

Kanaan duras gosti xiyyaara walfakkaataa Godina Aanaa Qarsaatti mudatus himu. Kaapiteen Salamoonis kana mirkaneessaniiru.

Torban muraasa dura helikoptarri 'Trans Nation Air Ways' kan qabeenyummaan isaa kan MIDROC ta'e magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaa kufee caccabuus namni lubbuu dhabe hin turre.

Waggaa darbe xiyyaarri Human Qilleensa Itoophiyaa naannoo magaalaa Mojootti caccabe lubbuun namootaa darbee ture.

Ji'a lama dura immoo xiyyaarri Boing 737 Max 8 naannoo magaalaa Bishooftuu kufee caccabuun imaltooni 157 du'uun isaanii ni yaadatama.

Abbaan Qabeenyaa maal jedhu?

Abbaan qabeenyaafi hojii gaggeessaan olaanaa Abyssinia Flights Kaapteyiin Salamoon Gizaaw qondaaltonni Sivil Aviyeeshinii, nageenyaafi dhaabbata isaanii lafa balaan dhaqqabe deemuu isaanii himu.

''Qondaaltonni Sivil Aviyeeshinii osoo hin dubbatin nuti hiomaa jechuu hin dandeenyu,'' jechuun osoo beekanis akka hin dubbanneefi seerri akka isaan dhorku BBC'tti himaniiru.

Balaliisaan lammii biyya alaa akka ta'e kan mirkaneessan Kaapteyin Salamoon Jimmarraa akka ka'eefi yeroodhaan deebi'i u dhabnaan dhaabbati isaanii barbaacha eegalu himu.

Kanaan alatti wanti beeknu hin jiru. Seerri waan nu dirqisiisuuf osoo beeknes isinitti hin himnu,'' jedhaniiru.

Waggoota 20'f lbarattoota leenjisaa turre kan jedhan balaliisaan kuni balaa akkanaa akka hin baratamin himan.

Balaliisaaniis yeroo balaliisuu kan duraaf akka hin taaneefi 'qaxxaamura biyyaa' balaliisaa ture jedhaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata