Barattoota fayyaa barumsatti hin deebi'in irratti tarkaanfiin akka fudhatamu 'qajeelfamni darbe'

Ogeessota fayyaa yunivarsiitii Finfinneetti baratan
Goodayyaa suuraa Barattoota ispeshaalistii fayyaa Yunvarsiitii Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaatti baratan

Wiixataa eegalee barattoota fayyaa barnootatti hin deebine irratti tarkaanfii akka fudhatu Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo beeksise.

FBC'n akka gabaasetti barattoonni waggaa xumuraa medisinii barataniifi ispeeshiyaalistii ta'uf baratan MM Abiy waliin marii erga taasisan booda gaaffii kaasanif deebiin kennameera jedhe ministeerichi.

Gaaffiiwwan yeroos hin deebinef gareen afur hundaa'ee hojjetaa akka jiru Ministeerri Fayyaa beeksise ture.

Haa ta'u malee, ammallee yunivarsiitiiwwan muraasatti barattoonni barumsa addaan kutan jiru jechuun ministeerichi ibseera.

Kanaafuu, kuni sirrii akka hin taaneefi dafanii barumsatti akka deebi'an hubachiiseera.

Kanneen Wiixataa [Caamsaa 20, 2019] eegalee barnootatti hin deebi'in irratti seera barnoota dhaabbileen qaban irratti hundaa'un tarkaanfii akka fudhatanif qajeelfamni darbu ibsu isaa FBC'tu gabaase.

Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa kaffaltii, rakkoo bulchiinsaafi eegumsa bakka hojii gaafachuun erga dhihoo as gaaffiirra jiru.

Barattoonni ogummaa fayyaa BBC'n tibbana dubbise immoo gaaffiin isaanii yoo hin deebi'in rakkoo akka ta'u himu.

''Kuni taanaan garuu waanti gaarii hin uumamu'' jechuun yaaddoo isaanii ibsu.

Gaaffiin ogeessota fayyaa waggaa dheeraaf turus haala mijataa amma jirun gaaffiin isaanii ifatti mul'achuu danda'eera.

MM Abiy torban muraasa dura ogeessota fayyaa 3,000 ta'an waliin marii taasisanis, ogeessoonni kun deebiin akka hin deebi'iniif himu.

Marii MM Abiy booda ogeessooni fayyaa bulchitoota naannoleefi hoggantoota biiroo fayyaa naannolee waliin marii taasisaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata