Uggurri Huwaei akkamiin isin miidha?

Huawei logo Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kaampaniin Chaayinaa kun sadarkaa addunyaatti warra gurguddaa keessaa tokko

Uggurii mobaayiloonni Huwaei sirna 'Android operating system' akka hin fayyadamne kaa'ame maamiltoota kaampaanii Huwaei irraatti dhiibbaa qaba.

Keessaahu mobaayilii haaraa Honor 20 jedhamuu dhiyeenya kana kaampaanichi Landanitti eebbisiise irratti rakkoo guddaa uumuu mala.

BBC'n akka hubatetti bilbilichi 'Google app store' kan aaplikeeshinoota fe'achuu nama dandeessisu dabalatee tajajailoota sirna Android hunda hojjechuu mala.

Haa ta'u malee wal diddaan mootummaa Ameerikaa waliin jiru furamuu baannaan kanneen fuulduraaf gadi dhiifaman tajaajiloota muraasa qofa kennu.

Dhaabbanni Ameerikaa Google hariiroo daldalaa kaampanii Chaayinaa Huwaei waliin qabu guutumaatti akka dhaabu murteessee jira.

Kana jechuun garuu Huwaei'n guutummaatti sirna 'Android' hin fayyadamu jechuu miti, sababani isaas sirni Android pirojektii hawaasaaf banaa ta'e waan ta'eefi.

Kaampaniin omishaa kamiyyuu akka isaaf ta'utti tolfatee itti fayyadamuu danda'a jechuudha.

Garuu ammoo tajaajiloota hedduu sirni Android qabutti fayyadamuuf deeggarsa Google barbaadu.

Dabalataan tajaajilootni sirna Android hedduun kan akka kuusaa apilikeeshinoota Google play, tajaajila iimeelii Gmail fi kanneen biroo hedduu hayyama Google barbaadu.

Uggurri kun bilbiloota armaan dura turan akkamiin miidha?

Namoonni bilbila Huwaei kan duriis ta'e Honor fayyadaman apilikeeshinii haaraa fe'achuufi kan dura fe'atan haaromfachuu irratti rakkoon isaan mudatu hin jiru.

Sababni isaas al-tokko hayyamni kennameefi adeemsa 'Compatibility Test Suite' (CTS) fi 'Vendor Test Suite' (VTS) jedhamuun mirkaneeffamaniiru.

Sababa kanaaf Google kallattiin Huwaei waliin osoo hin qunnamiin apilikeeshinoota haaraa akka argataniif akka haaromfatan gochuu danda'a.

Haa ta'u malee haaromsawwan nageenya moobayilichaaf barbaachisaniin wal qabatan ilaalchisee rakkoon mudachuu danda'a.

Bilbila tokko irra rakkoon nageenyaa ykn haleellaan warra cabsanii seenaniin (hackers) irra gahuu akka danda'u yoo baramu osoo ifa hin ta'iin baatii tokko dura Google kaampanotaaf koodii ergaaf ture.

Kaampaanonni koodii kana fayyadamuun dursanii akkaataa haleellaa kana ittisuu danda'an irratti sooftiweerii hojjetanii maamiltoonni akka haaromfatan taasisu.

Amma booda garuu aggaammii haleellaa nageenyaa kana Huwaei'n kan baru erga ifa ta'ee booda qofadha.

Sababa kanaafi bilbiloonni Huwaei guyyoota muraasaaf saaxilamoo ta'uu danda'u.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Huwaei'n haaromsa nageenyaaf barbaachisu fayyadamtota isaaf akka dhiyeessu waadaa galeera

Bilbiloonni haarofti hoo?

Bilbiloonni Huwaei amma booda omishaman garuu hin mirkaneeffaman, sababa kanaanis tajaajiloota Google argachuu hin danda'an.

Kunis apilikeeshinoota Google warreen akka:

  • Kuusaa apilikeeshinii, muuziqaa fi wantoota biroo Google Play store
  • Kuusaa suuraalee Google 'Google Photos'
  • 'Youube'
  • 'Google Maps'
  • 'Google Drive cloud storage'
  • Tajaajila bilbila viidiyoo 'Google Duo video calls' dabalata.

Huwaei Android waliin hojjechuu akka filatu ta'us garuu ammoo akka filannoo biraatti 'operating system' biraa qopheessaa akka jiru BBC'tti himeera.

Hanga yoonaa uggurri Gooogle Huwaei irra kaa'e hagam akka turu hin beekamne.

Google hariiroo kaampaanii moobaayila omishu, Samsungitti aanee akka addunyaatti sadarkaa lammataa irra jiru kana waliin qabu adda kuta jedhame hin yaadamu.

Akka Huwaei'n jedhutti namoota biliyoona walakkaa ta'antu bilbila isaanii fayyadama.

Biiroon Indastirii fi Nageenyaa Ameerikaa Google hariiroo isaa kana akka itti fufu uggura kaa'ame kana haquu mala jedhamee eegama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata