Godina Gujii Gooroo Doolaatti namoonni 10 ajjeefaman

Godina Gujii dhiyeenya magaalaa Booree Image copyright Google Map

Kibba Oromiyaa Godina Gujii keessatti Caamsaa 20, 2019 namoonni kudhan bakka tokkotti raayyaa ittisa biyyaan ajjeefamaniiru jedhu jiraattonni.

Ajjeechaan kun Godina Gujii Aanaa Gooroo Doolaatti raawwate.

Jiraattonni aanichaa dubbisne, guyyaa dheengaddaa waraanni Bilisummaa Oromoo fi Waraanni Mootummaa wal haadhuun namoonni waraana sana keessaa hin qabne hedduun ajjeefamuu dubbatan.

Jiraataa Aanaa Gooroo Doolaa kan ta'an Obbo Elemaa Barraaqoo ''Guyyaa sana magaalaa Daraaroo jedhamtutti dhiyaatee warra WBO fi mootummaa gidduutti waraanni baname" jedhu.

"Waraanni bilisummaa Oromoo konkolaataa waraana mootummaa fe'ee deemu gommaasaa rukutuun dhoosanii nama tokkos ajjeesan. Ergasii dargaggoonni gabaa deemanii fi gara ooyiruu isaanii deeman ajjeefaman'' jedhan.

Dhukaasa booda waraanni mootummaa dargaggoota dhimmasaaniif gara magaalaa deeman lakkoofsaan ja'a ta'an qabanii fuudhanii deemanii bakka tokkotti ajjeesan jedhan Obbo Elemaan.

Obboleessi isaanii maandhaan jalaa ajjeefamuu kan dubbatan Obbo Elemaan, namoonni ajjeefaman kunneen iddoo Harqalloo magaalaa Daraaraatti dhiyaateetti qabaman jedhan.

Ajjeechaa raawwateen obboleessa abbaa isaa fi ilma obboleessa isaa dhabuu kan dubbatan obbo Koommoo Waaqooti.

Waraana naannoo isaaniitti baname dhagahuun wayita ba'an rakkoon kun akka mudate dubbatu. Namoonni ja'a isaan biratti ajjeefamuu kan dubbatan Obbo Koommoon ajjeechaan raawwate suukanneesaa ta'uu himan.

Itti-gaafatamaan Waajjira Komunikeeshinii Godina Gujii Obbo Yohaannis Olkooyoo, namoonni 10 Aanaa Gooroo Doolaatti ajjeefamuu dhugaa bahaniiru.

Akka aanga'aan kun jedhanitti garuu namoonni ajjeefaman namoota nagaa osoo hin taane hidhattoota.

''Jalqaba warri riphee loltootaa karaa irratti eeganii raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii yeroo fudhatan, miseensa raayyaa ittisaa keessaa namni tokko lubbuun darbe.

"Kanarraa ka'uudhaan raayyaan ittisa biyyaa ofirraa qolachuudhaaf tarkaanfii fudhateen riphee loltoota dura dhukaasa banan keessaa namoonni kudhan ajjeefamuu odeeffannoon bakka sanarraa nu qaqqabeera'' jedhan.

Riphe loltoonni jedhaman kunneen eenyudha gaaffii jedhu yoo deebisan, "akka uummatarraa odeeffannnoo dhageenyutti warra ABO Shaneedha" jedhan.

"Warri ABO shanee kun uffata nama nagaa [sivilii] uffatanii hidhannoo qabatanii yeroo raayyaan ittisa biyyaa socho'aa jiran dhukaasa irratti banan" jedhu.

Namoonni ajjeefaman eenyu?

Obbo Elemoon waranni mootummaa namoota kunneen eenyummaasaanii osoo adda hin baasin ajjeese jedhan.

''Kan nu dhibee jiru waraanni mootummaa namoota shakkuu malee adda hin baasu. Namoonni kunneen waraqaa eenyummaa qabu."

"Waraanni garuu kana utuu adda hin baasin haleellaa raawwate. Waraana bilisummaa Oromooti kan jedhummoo soba dhugaarraa fagaatedha. Ijoolleen kunneen waraana mitii deggertootayyuu miti.''

Obboleessi Abbaasaanii fi Ilmi Obboleessa isaanii ajjeefamuu kan dubbatan Koonnoo Waaqoo ''namoonni ajjeefaman miseensota waraanaa osoo hin taane namoota ooyiruu isaanii qotatanii gara magaalaa deemaa turanidha" jedhu.

"Maatii kiyya keessaa namoonni ajjeefaman miseensa waraanaa miti. Namoota nagaatu na jalaa ajjeefaman'' jedhan.

Jiraataama Aanaa kanaa kan ta'an Obbo Suleymaan Korommiis, obboleessi isaanii hangafti nama qotatee bulu nagaan manaa ba'ee, akka qabamee ajjeefame dubbatan.

Tarkaanfiin raayyaan ittisa biyyaa fudhate haaloo bahuudha, ka raawwates uummata nagaarratti komiin jedhu dharadha jedhu Obbo Yohaannis.

"Dhukaasa irratti baname raayyaan ittisa biyyaa ofirraa qolachuuf dhukaasa baneen namoota kana ajjeeseera" kan jedhu dhageenye.

"Kana keessa ammoo namni nagaan kan lubbuun darbe jiraachuu danda'a, nuti garuu odeeffannoo qabnuun namoota hidhatanii uffata sivilii uffatanii dhukaasa banan akka ta'anidha" jedhu.

''Nageenya keenyaaf ammas ni sodaachaa jirra''

Ammallee gama nageenyaatiin haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu jiraattonni.

"Karaa baanee midhaan daassifannu hin qabnu, hin rukutamna jennee sodaanna" jedhu obbo Koonnoon.

"Ani mataan kiyya baabura midhaan daaku magaalaatti gateen taa'a. Uummaniillee tajaajila irraa argachaa hin jiru. Wafcoon kiyya cufameera. Akka malee sodaanneerra'' jedhu.

''Waraanni Bilisummaa Oromoos ta'ee waraanni mootummaa faffaca'anii waan ganda keessa jiraniif of sodaachaa jiraanna" kan jedhan ammoo obboo Elemaadha.

"Nagaadhaan baanee galuu hin dandeenye. Namni rifatee karaarraa baqachuutti jira'' jedhan.

Raayyaan Ittisa Biyyaa hojii idileef naannoo sana keessa akka socho'aa jiruufi sababa itti jiraattota nagaarraan miidhaa gahuuf hin jiru jedhu Obbo Yohaannis.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata