Huawei'n qaama waliigaltee daldalaa ta'uu danda'a jedhan Tiraamp

Doanaald Tiraamp Image copyright Getty Images

Pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp hariiroo daldalaa biyyi isaanii Chaayinaa waliin uumtu keessatti wantoota isaan irratti xiyyeeffatan keessaa tokko Huawei ta'uu dubbatan.

Pirezidaantichi tibba darbe keessa Huawei irra uggura kaa'anii turan.

Waldhibdeen gama daldalaatiin US fi Chaayinaa gidduutti sababa dabalamuu taarifaa fi tarkaanfiiwwan daldala gufachiisan hedduun gama US'n fudhatamuutiin torbanoota darban irraa eegalee hammaateera.

US Huawei'n rakkoo nageenyaa uumuu danda'a jechuun wayita balaaleffattu Chaayinaan ammoo maqa balleessii kubbaaniyyaa isheetiif US himachaa jirti.

''Huawei'n meeshaa elektirooniksii balaa guddaa baatuudha. Tajaajila tikaa fi nageenyaa akkasumas dhimma waraanaa keessa galanii waanti isaan hojjetan waan hamaadha'' jedhan Tiraamp.

Kanaaf torbee darbe Tiraamp Huawei'n teekinooloojii US keessa jiru beekamtii mootummaatiin alatti akka itti hin fayyadamne dhorkan.

Ta'us garuu kubbaaniyyaan kun hariiroo daldalaa Chaayinaa waliin qabaannu keessatti kan irratti xiyyeeffachuu dandeenyuudha jedhan.

''Gama daldalaatiin waliin hojjechuuf yoo waltaane Huawei akka keessa galchinu nan abdadha.'' jedhan.

Waa'een Huawei maaltu nama yaaddessa?

Murtee US booda Huawei'n warra dhihaatiin jibbameera.

Biyyoonni hedduun teekinooloojiin haaraan kaampaaniin biyya chaayinaa kun qabatee as ba'e hojii basaasaaf kan ooluudha jechuun irraa dheessan.

Kubbaaniyyaan kun garuu waan kana haaleera, hojiin isaa gonkumaa kan nama sodaachisu akka hin taanee fi mootummaa Chaayinaa irraa bilisa ta'ee kan hojjetu ta'uu ibsuun.

Erga maqaan Kaampaanii Huawei haala kanaan ka'uu eegalee biyyoonni gama teekinooloojiitiin waliin hojjechaa turanis irraa dheessaniiru.

''Sodaachisii fi hacuuccaan US hamma fedhe babal'atullee kaampaaniin teeknooloojii Chaayinaa guddachuu ittumma fufa'' jedhan Dubbi Himaan Ministeera Daldalaa Chaayinaa Gao Feng.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata