Yugaandaan ijoollee daandiirraaf maallaqa kennuu dhorkite

A hand holding Ugandan currency Image copyright Getty Images

Maagaalaan guddittii Yugaandaa Kaampaalaan seera daa'imman daandiirraatiif maallaqa ykn nyaata kennuu dhorku baafte.

Kantiibaan Magaalaa Kaampaalaa Erias Lukwago akka jedhaniitti, seerri haaraan kun yakkoota quunnamtii saalaa fi sarbamiinsa mirga daa'immaniin wal qabatee raawwataman to'achuuf ni gargaara jedhan.

Akka tilmaama motummaatti ijoolleen gara 15,000 ta'an daandiiwwan Kaampaalaa irra kan jiraatan yoo ta'u, umuriinsaaniis waggaa torbaa hanga 17 jidduutti kan argamaniidha.

Namoonni seera kana cabsanis hidhaa baatii jahaatii hanga addabbii maallaqaa doolaara 11 ta'uuf saaxilamu jedhame.

Gabaasaan BBC achitti argamu Diir Jo'aanaan akka jedhetti ijoolleen baayyeen baadiyaarraa daddabarfamuun erga gara magaalaatti geeffamanii booda mandara iyyeessaa keessatti kutaa dhiphootti akka baayinaan jiraatan dirqisiifamu.

Rakkina kana hirrisuuf jechas seerri haaraan kun kiraa manaa hojii saalqunnamtii, kadhannaa ykn ijoolleen daldala xixiqqaaf kennamu ni dhorka.

"Hidhamuuf qophaa'oodha"

Namoota kadhatan keessaa tokko, Annee Kaaturegyiin umuriinshee waggaa 60 yoo taatuu, namoonni akka isheef gaddaniif jecha ijoollee waliin kadhatti.

''Hanga daa'imman dhufu agarruutti daandiirratti bahuun kadhachuun keenya hin olu. Kanaafuu hidhamuuf qophaa'oodha,'' jetti.

Mr Lukwago akka jedhaniitti, seerichi kan xiyyeefatu maatiiwwanii fi faddaltoota kanneen ''daa'imman adamsa' irratti. Maatiin ijoolleensaanii daandiirratti kadhataniifi daldalanis ni adabamu.

''Namoota ijoollee kanneen daandiiwwan Kampaalaa irratti eddoowwan garaa garaa irrratti bobbaasaniif kunis hojii bu'aa qabeessa,'' jedhaniiru. ''Kunis daldala. Kana hambisuu barbaadna.''

Seerri kunis ammaaf bakkeewwan biyyatii kaaniirra Magaalaadhuma Kaampaalaa qofarratti kan xiyyeefatudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata