Hundeessitoota Wikileaksi keessaa kan ta'e Juuliyaan Asaanji himati haaraan 17 irratti baname

Asaanji erga Imbaasii Ikuwaador kan Landan jiru keessa waggaa torbaaf turee booda ji'a darbe keessa hidhame Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Asaanji erga Imbaasii Ikuwaador kan Landan jiru keessa waggaa torbaaf turee booda ji'a darbe keessa hidhame

Ministirri Haqaa US nama hundeessitoota Wikileaksi keessaa tokko kan ta'e Juuliyaan Asaanji irratti himata dabalataa 17 bane.

Asaanji bakka yeroo amma jiru UK keessaa qabamee gara US'tti dabarfamuun dhimmi isaa akka ilaamuuf US gaafachaa jirti.

Ji'a darbe keessa himati Asaanji irratti baname ,qondaala tikaa US duraanii Cheelsii Maaniingi waliin shira xaxuun odeeffannoo fedhe argachaa ture kan jedhuudha.

Kanneen amma dabalataan irratti banaman 17 keessaa tokko ammoo ragaa tikaa fi nageenyaa biyyattiin qabdu akkasumas hojii qaamolee nageenyaa fi tartiiba maqaa isaanii baasee maxxansiisuu isaati.

Asaanji mirga wabii eegameefii erga gadi dhiifamee booda guyyaa argamuu qabu kabajuu dhabuu isaatiin UK keessatti mana hidhaa keessa ture.

Asaanji yakka quunnamtii saalaatiin walqabatuun Suwiidiin keessatti himatamee hanga beellama itti aanuutti mirga wabiitiin gadi dhiifamee utuu jiruuti kan inni Imbaasii Ikuwaador kan Landan keessa jirutti bara 2012 koolu galtummaa gaafate.

Image copyright Ruptly TV
Goodayyaa suuraa Juuliyaan Asaanji

Namni kun mataa waan jabaatuuf yakka ittiin himatamu hundumaa haaluudhaan beekama.

Namni umurii waggaa 47 kun erga Ikuwaador koolu galtummaa isaa haqxee booda Ebla 11 qabame. Booda yeroo mirga wabiif kennameef eegee argamuu dhabuusaatiin ammas torban 50'f akka hidhamu murtaa'e.

Yakkoonni Asaanji raawwateera jedhamee ittiin himatame tokkoon tokkoon isaanii waggaa shanii hanga kudhanii kan adabsiisaniidha.

Yakki Asaanji iccitii tikaa fi nageenyaa akkasumas dhimma waraanaa US ifa baasee maxxansuudhaan ittiin himatame kallattiidhaan qondaala tikaa US duraanii Cheelsii Maaningi waliin walqabata.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Xiinxaltuu Dhaabbata Tajaajila Tikaa fi Nageenyaa akkasumas Waraanaa duraanii US Cheelsii Maaniing

Maaning sababa Asaanji waliin iccitii baasuurratti hojjetetteef bara 2013 keessa himatamtee turte, garuu Pirezidaanti Baaraaka Obaamaan wayita aangoo irra turanitti adabbii hidhaa waggaa 35 itti murtaa'ee

ture hir'isaniiruuf.

US fi Suwiidiin Asaanji biyyasaaniitti dabarfamee dhimmi isaa akka ilaalamu gaafachaa jiru.

Mootummaan UK garuu eenyuuf dabarsee akka kennu hin murteessine.

Namni lammii Awustiraaliyaa ta'e Asaanji Juuliyaan yeroo ammaa mana adabaa Landan keessatti hidhamee jira.

Odeessa kana irratti dabalata