Monaalizaan teeknooloojii ''Deep Fake AI'' jedhamuun lubbuu horatte

Video showing how 'real' Mona Lisa was created Image copyright Samsung
Goodayyaa suuraa Monaaliizaan akkatti lubbuu horatte

Hojii ogummaa Li'oonaardoo Daavinchii kan taate Monaaliizaan yeroo baayyee karaa walaloo, wallee fi suuraadhaan addunyaarratti leellifamuudhaan beekamti.

Ammammoo qorattoonni suuraa ishee akka socho'u gochuun waan lubbuu horatte fakkeessan.

Qorannoo kana kan hojjete dhaabbata teeknooloojii beekamaa addunyaa kanaa Samsung, teeknooloojiin itti fayyadame ammoo ''Deep Fake AI'' jedhama.

Kanaan dura Monaaliizaan suuraa qofaan kan jirtu yoo ta'u qorattoonni kunneen amma teeknooloojii kana fayyadamuun akka mataa, ijii fi afaan ishee akka waan lubbuu qabduutti socho'utti midhaassan.

Wantoota fakkeessanii hojjechuun teeknoolooji 'Deep Fake AI' kaampaanii samsung'n eegalame yeroo duraaf laabraatoorii Moskootti yaalame.

Wantoota fakkeessaadhaan hojjechuun karaa teeknooloojii Samsung hojjetamu kun nama dogoggorsa jechuun baayyonni ni qeequ.

Teeknooloojiin samsung kun namoota bebbeekamoo 7,000 YouTube irraa suuraa isaanii walitti qabuun irratti yaalii geggeesseera.

Isa booda suuraa irraa ka'uun danaa fuula namootaa akka socho'u gochuun akka waan fayyaa jiruutti deebisu.

Image copyright Samsung
Goodayyaa suuraa Marilyn Monroe karaa teeknooloojii kanaa akka waan lubbuun jirtuutti midhaassan

Teeknooloojiin 'Deep Fake' kun suura Salvador Dali, Albert Einstein, Fyodor Dostoyevsky fi Marilyn Monroe fudhachuun gara viidiyootti jijjiireera.

Bara 2017 keessa bu'aan teeknooloojii walfakkaataan Yuuniversitii Teel Aviiv keessatti ifa ta'eera.

Suuraa Pirezidaantii Ameerkaa duraanii Baaraak Obaamaa fudhachuun gara viidiyootti kan deebise Dr Supasorn Suwajanakorn bara 2017 keessadha.

Teeknooloojiin akka nama dogoggorsu dhugaa kan ba'an qorattoonni kunneen garuummoo yaadannoo namoota du'anii fi seenaasaanii lubbuu itti horuun waan dhiyeessuuf bu'aas qaba jedhan.

Teeknooloojiin 'Deep Fake' kun suuraa aanga'ootaa geeddaruun itti qoosuu, viidiyoo sobaa hojjechuu fi viidiyoo saalquunnamtii fakkeessanii hojjechuun baayyee qeeqama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata