Yihuudotni Jarman koofiyyaa akka hin keewwanne dhorkaman

Nama koofiyyaa warra Yihuudootaa uffate Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Koofiyyaa aadaa dhiirota Yihudootaan keewwatamu

Koomishiniin farra sanyii Seem, warra Jiwiishiin koofiyyaa addabaabayiitti akka hin keewwanne akeekkachiisan.

Fileeksii Kileen koofiyyaa akka hin keewwanne kan dhorkan iddoowwan biyyattii tokko tokko keessatti ilaalchi farra sanyii Seem babal'achuu isaatiini.

''Warri Yihuudotaa Jarman keessa iddoo kamittiyyuu koofiyyaa akka hin keewwanne nan gorsa'' jechuun gaazexaa Funke jedhamutti himan.

Bara darbe yakki farra sanyii warra Seem haalaan dabaluusaa mootummaan galmeesseera.

Bara 2018tti yakki jibbaa 1,646 galmaa'uusaa qondaaloti beeksisaniiru, kunimmoo isa bara darberraa harka 10 dabaleera.

Haleellaan qaamaa 62 bara 2017tti qaqqabeera. Kunimmoo bara wal-fakkaataatti 37 irraati dabale.

Ministirri Haqaa biyyatti Kaatriinaa Baarlii yakkii farra Seem biyya keenyaaf ''waan qaanessaa dha'' jedhaniiru.

Kileen, dhimma yakka farra Seem irratti dalagaan 'saalfachiisaa' sabaa akka malee tahuu himan.

Miidiyaan hawaasummaa irratti ''haleellaan aadaa yaadannoo kabajuu irratti taasifamu'' kanarratti shoora qaba jedhan.

Poolisooti, barsiisotiifi ogeessoti seeraa dhimmi farra Seem gaafa isaan mudatu ''maaltu hayyamamaa dhaa, maaltu miti'' isa jedhu adda baafachuuf leenjii argachuu qabu jedhan.

''Ilaachi farra Seem duriyyuu jira. Amma garuu,baayyee dhagahamaafi jabaachaa dhufe jechuun ogeessi seeraa dhimma farra Seem dubbataniiru.

Ilaalchi farra-Seemii maaliif ka'e?

Gareen Yihuudotaa ilaalchi fiinxaalessitootaa farra Seemfi jibbi gareewwan hawaasa xiqqoo qaban, Awurooppaa keessatti baay'achaa waan dhufeef akeekkachiifni kennameeraafi.

Paartiin Alternative for Germany (AfD) mormituu ijoo biyyattii dha. Godaantotas ifatti morma, ilaalcha farra Seem qabaachuu garuu haalera.

Haa tahu malee yaadni namooti siyaasaa biyyattii Holokoost irrattille kennan garee warra Yihudoota irraa qeeqni irra gahaa jira.

Qo'annoon bara darbe taasifameen Yihuudotni Awurooppaa keessa jiraatan dhimma ilaalcha farra Seemiin yaaddoo akka qaban agarsiisa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata