MM Abiy Ahimad, Fiicheetti: ‘‘Namoonni baay’ee Abbichuu jedhanii na waamu’’

MM Abiy Ahimadiifi Pirezidantii Itti - aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Image copyright Office of the PM

MM Abiy Ahimad waltajjii marii hawaasa Salaalee waliin taasisan irratti B/Janaraal Taaddasaa Birruu qabsoon Oromoo waalta'ee akka itti fufuuf nama bu'uura kaahanidha jedhan.

Ministirri muummee guyyaa har'aa Pirezidantii I/aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waliin ta'un magaalaa Ficheetti argamanii siidaa B/Janaraal Taaddasaa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee eebbisisaniiru.

Eebba booda hawaasa waliin marii kan taasisan yoo ta'u dhimmoota kanaan dura hin dubbatiniIs dubbataniiru.

Keessumaa kitaaba isaanitu barreesse jedhame amanamuufi dhimma namoonni Abbichuu jedhani isa isaan waaman keessa jiru.

Namoonni baayyeen Abbichuu jedhanii nawaamukan jedhan MM Abiyyi hanga har'aa sababasaa gaafadhee hin beeku jedhu.

''Waggaa afuriin dura yeroo qabsoon Oromoo waalta'e deemuu jalqabu kitaaba satatee jedhu barreesseen ture.

Maqaakoo jijjireen barreesse yeros haalli ture mijataa waan hin taaneef. Kitaabicha keessatti waa'ee gootummaa Abbichuu barreesseera. Kanaaf ta'uu mala,'' jechuun dubbataniiru.

Yeroo kitaabicha barreesse Abiyyi ta'ee dubbachuu yeroon suni waan hin heeyyamneef Satatee ta'ee akka maraataatti waan keessakoo ture dubbadhe jedhu MM Abiyyi.

''Tarii kitaaba kiyya sana dubbisanii ykn maqaakootu itti dhiyaahaataf haa ta'uu beekuu baadhus namoonni Abbichuu naan jedhu.''

''Goota akka Abbichuu ta'uuf garuu fuuldura hojii guddaa hojjechuu nagaafata'' jedhan.

Jeneraal Taaddasaan gootummaa nidhaale malee hin uumnes jedhan.

"Gootummaan Aadaa Oromooti, gootummaan aadaa Salaaleeti. Kanaaf inni gootummaa abbaasaa kan waraana Xaaliyaanii irratti aarsaa ta'erraa dhaale."

Kanaafis gootummaa dhaaluu Taaddasaarraa barannee hoggansi haaraan kunis goota ta'uu akka qabu dhaaman.

Qabsoo Jeneraalichi barnootarratti godhan barumsi meeshaa qabsoo Oromoo ittiin galmaan ga'amu ta'uu irraa baratamuu qaba jedhan.

Bilisummaaf qabsaa'uun aarsaa guddaa akka nama kaffalchiisu Jeneraal Taaddasaa irraa baratamuu qabas jedhaniiru.

"Jeneraal Taaddasaan Jeneraala jalqabaa 'Alambaqqanyi' galedha. Saniin dura jeneraalli bakka sanatti hidhamee hin beeku.

''Kuni garuu Taaddasaaf ulfaataa hin turre durumaa aarsaaf of qopheessee hanga somaaleettis hidhamee argeera waan ta'ef.''

Qabsoo kanaaf aarsaan kaffalamuu akka qabu qabatamaadhaan beeka jechuudha." Jedhan.

Taaddasaan eenyummaa ofii fi waa'ee biyyaa walitti araarsee deemudhaanis fakkeenya ta'uu eeran.

"Namoonni baay'een waa'ee biyyaa wayita haasofnu sabboonummaa hin qabani jedhu. Namoonni akkasii hin dubbisan.

Taaddasaadhaanuu sabboonaa miti jechuu danda'u' jechuun waan sabboonummaa ibsan.

Gama biraatiin, sabboonummaan sirbuu fi geeraruu duwwaa osoo hin taane ijaaramanii moo'uu barbaadas jedhan.

"Oromoorraa kan eegamu Taaddasaarraa barachuudha. Isa fakkaachuudha. Gaafa biyyi weraramu aarsaa kaffaluudha. Gaafa Afrikaan rakkattu dursanii beekanii akkatti bilisummaan dhufu barsiisuudha.

''Gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii barsiisanii gurmeessanii hamma aarsaa tahaniitti qabsaa'uu irraa barachuu qabna" jedhan.

Har'a Oromoon Itoophiyaa ijaaruu qaba, gurmeessuu qaba wayita jennu waan haaraa uumne osoo hin taane waan abbootarraa dhaalle ta'uun beekamu qaba jedhan.

Oromoon of xiqqeessee waa'ee Itoophiyaa qofa laaluu osoo hin taane Afrikaaf murteessaa ta'uusaa yeroo itti qabatamaan mul'ifamu ta'uu akka qabu dhaaman.

Odeessa kana irratti dabalata