Ayislaand mana barnootaa barataan tokko keessatti hafe cufte

Manneen Girmisee Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Girmiseen jiraattota 61 qabdi

Odolli Ayislaanditti argamtu kan Girmiseey jedhamtu mana barumsaa keessatti barataan tokko qofti hafnaan mana barumsicha yeroof cufteetti.

Manni barumsaa kuni bara 2001'tti barattoota 14 qaba ture. Haa ta'u malee, waggootii sadeen darbanitti lakkoofsichi baayyee gadi bu'aa dhufe. Maatiin tokko odolicha irrraa gadhiisuuf murteessinaan barataan tokko qofti hafuu isaa gabaasni Siwiidinitti bahe agarsiisa.

Barataan qofaatti hafe kuni qormaata kutaa sagalaffaa semisteera ittaanee dhufuuf qoramuuf ture. Ta'us, manni barumsichi tajaajilas kennuu dhaabee yeroof cufameera.

''Manni barumsichi bara 1966'tti kan ijaarame yoo tahu, yeroo baayyee dhimmoota garaagaraatu keessatti adeemsifama. Akka galmaa, oolmaa daa'immaniifi mana kitaabaaa tahuun tajaajileera. ''

Kutaa dhiichisaa qabna, takka takka immoo warri qurxummii qaban dhufu jechuun daariktarri mana barumsichaa dubbatu.

Daarikatarrii kun ''barabaraan cufamee akka hin hafne abdii qaba,'' jechuun gaazexaa naannoo Vikudagur jedhamutti himan.

Namooti Girmiseen qurxummii kiyyeessuu irratti kan bobba'aan yoo tahu baroota darbe keessatti garuu sochiin daldalaa gadi bu'aa dhufeera.

Odolli kun kallattiin karaa Arkitiik kan jirtu yoo tahu tuuristoonni baayyees ni daawwatu. Achi jiraachuun garuu qofaa galeessa tahuu dha - poostaanillee torbanitti ala qofa dhufa.

Naannichi yeroo baayyee kirkira lafaanillee ni rukutama.

Image copyright Visit Grimsey/Facebook
Goodayyaa suuraa Odolli kun kallattiin karaa Arkitiik jirti

Bara 2016'tti yeroo ayyaana Qillee nyaata ho'aafi haaraa malee oolan. Konkolaataafi xiyyaarrillee qaqqabuu hin dandeenye. Suuqii dhiyeessi hir'isaa jiru tokko qofatu jira.

''Aannan hin qabnu, kireemii hin qabnu, daabboo hin qabnu. Garuu eenyuyyuu beela'aa hin jiru. Namooti keenyi kana waan baraniif yeroo hunda nyaata ol keewwatu,'' jedha abbaan suuqii.

Adda bahuun odola kanaa filannoo wliigalaa biyyattii bara 2016 dhaabsisee oole. Qilleensi hamaan konkolaataan gara achii akka hin deemne taasisee ture.

Bidiruutu miiya galaana Arkitiik irratti buusee ergasii kiyyeesitoonni guurani.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata