Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa kaartaa itti fayyadameef dhiifama gaafate

Kaarataa Afriikaa Somaaliyaa irratti hinmul'annee Image copyright Ministira Haajaa alaa Itoophiyaa

Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa kaartaa Afriikaa dogongoraa fi fudhatama hin qabne marsariitii isaa irratti fayyadamu isaatiif ifatti dhiifama gaafate.

Waajirichis kaartaa Afriikaa Somaaliyaan keessatti hin mul'annee fi Somaalee laandi ammoo akka biyya ofiishee dandeesseetti agarsiisuutti fayyadameera jechuun midiyaan Somaaliyaa Miimoo jedhamu komateera.

Kaartaan kunis erga maxxanfamee booda Sumaaloota birratti aariin kan umee yoo ta'u, waajirichi garuu kaarticha marsariitiirraa buusuun dhiifama gaafateera.

Waajirichis kaarticha kan fayyadame guyyaa tokkummaa Afriikaa Sanbata taree kabajamee olee ilaalchisuun barreeffama maxxane waliin ture.

Kaartaa marsariitii waajjirichaarratti maxxanee ture kanaanis Somaaliiyaa akka waan qaama bulchiinsa Itoophiyaa taateetti agarsiisuun ture kaartichi kan maxxanfame.

Kana malees kaartichi akka waan Hargeessaa kan Somaalii laandiitti argamtu bulchiinsa mataashee dandeesseetti agarsiisuun ibsameera.

Haa ta'u malee waajjirichi erga kaartichi midiyaalee hawaasaatiin dadabarfamu eegaleen booda marsariitii irraa buusuun aasxaa biyyattiin bakka busaniiru.

Burjaajiinsa dogongorichi umeefis gaabbuusaa kan ibsee waajjirri haajaa alaa Itoophiyaa, gareen odeeffannoo fi tekinolojii waajjirichaas nageenya marsaritichaa mirkanneessuuf akka hojjatan ibseera.

Odeessa kana irratti dabalata