Arrab-martuu Afaan Oromoo hagam beektu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Afaan Oromoo: Arrab-martuu Afaan Oromoo hagam beektu?

Gosa afoola Oromoo keessaa karaa namoonni ittiin ijoollee isaanii barsiisan keessaa tokkodja.

Kurupheen buqqee baattee, burqaa utaalte irra deddeebiin ariitiin jedhaa mee.

Odeessa Viidiyoo kana kan midhaassan: Eliyaas Muluugeetaafi Yaadataa Biraanuudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan