Hookkara Mana Hidhaa Biraaziil: Walitti bu'iinsa mana hidhaa Braaziiliin namoonni 40 du'an

Firoonni namoota ajjeefamanii hedduu gaddan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Firoonni namoota ajjeefamanii hedduu gaddan

Walitti bu'iinsa mana amala sirreessaa Biraaziil keessatti mudateen yoo xiqqaate sirreeffamtoonni 40 ta'an ajjeefamaniiru.

Mana amala sirreessaa Kaaba Biraaziil keessatti addatti ba'ee argamu kana keessatti yakki ammaa raawwachuun dura namoonni 15 ajjeefamaniiru.

Namoonni kunneen garee qindaa'anii hookkara uumaniin ajjeefaman jedhu qondaaltonni.

Namoonni hedduun qilleensa oksijiinii dhabuun ukkaamfamanii du'uu isaanii dubbatu qondaaltonni mana hidhaa.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Maatii fi firoonni reeffa namoota isaanii eegaa jiru

Haalli ture haalaan yaaddessaa ta'uu kan dubbatan Bulchaan Naannawa mana hidhaa kanaa Wilson Lima sakatta'iinsi manneen hidhaa keessatti eegalame yeroonsaa gara fuul duraatti akka dheerates ibsan.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qaamoleen nageenyaa haala ture tasgabbeessuuf bobba'aniiru

Waggaa lama dura manuma hidhaa kanatti jeequmsa ka'een namoonni 56 ajjeefamaniiru.

Ragaan biyyaalessaa akka mul'isutti Biraaziil sirreeffamtoota 712,305 mana hidhaatii qabdi.

Lakkoofsi hidhamtootaa kun lakkoofsa manni hidhaa biyyattii keessummeessuu danda'u dachaa lama ta'a.

Kunimmoo namoonni walirratti akka heddummaatan, gareen qindaa'anii badii raawwatan akka seenan, haalli mijataan dhibuurraa hidhamtoonni akka jeeqan taasiseera.

Bara 2017 keessa lootee seentonni badii raawwatan manneen hidhaa Kaaba Biraaziil keessa jiran seenuun namoota 119 ajjeesaniiru.

Fulbaana darbemmoo dhukaasi sirreeffamtoota irratti erga banamee booda namoonni 92 baqatanii mana hidhaatii badaniiru, poolisiin tokko dhukaasa banameen du'eera.

Mootummaan Biraaziil rakkoo isa mudate kana keessaa ba'uuf hojimaata mannneen hidhaa sirreessuuf yaalus namoonni qindaa'anii yakka raawwatan waan dura dhaabbataniif milkaa'uu hin dandeenye.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata