Daddabarsa dhulaandhulaa: Kanaadaan nama dhulaandhula 4,700 fe'ee xiyyaara keessa ture adabde

Namni harkarratti Dhulaandhula baatee jiru Image copyright Science Photo Library
Goodayyaa suuraa Suuraa Dhulaandhulaa

Namni dhulaandhula kumaatamatti lakkaawamu baatee xiyyaara keessa ture doolaara Ameerikaa 11,000n adabame.

Namni maqaansaa Ippolit Bodounov jedhamu kun utuu Raashiyaarraa ka'ee Kanaadaa seenaa jiruuti Toroontoo buufata xiyyaaraa Idil-Adduunyaa Piirsonittti Onkoloolessa darbe kan qabame.

Qondaaltonni Eeegumsa Naannoo Kanaadaa akka jedhanitti namni kun Dhulaandhala fayyaa 4,788 korojoo keessatti baatee ture.

To'annoon Dhulaandhula irratti geggeeffame hojii daldala seeraan alaa bineensota bosonaa toa'achuu keessaati.

Dhulaandhulli gosoota raammoo qorichummaadhaaf barbaadaman keessaati.

Namni Dhulaandhula fe'ee ture kun kaayyoonsaa dhoksee dabarsuuf ta'ullee sareen sakatta'iinsa irra turte suuftee waan bira geesseef salphaatti qabameera.

Erga qabamee booda qorannoodhaaf gara Dhaabbata Eegumsa Naannoo fi Jijjiirama Qilleensaaa Kanaadaatti ergame.

Qorannoon wayita geggeeffamus seeraan ala ta'uunsaa barame.

Akka bu'aa qorannootti Dhulaandhulli fe'amee ture kun gosa dhulaandhulaa qorichummaaf oolu lameen hafan keessaa tokkodha.

Gosti Dhulaandhulaa kun ammoo akka eegumsi taasifamuuf kan mootummaan seera irratti baasedha.

Gosti raammoo dhiiga bineensota biroo dhuguun jiraattu kun akka gara biyyoota alaatti hin ergamne dhorkamee ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata