'Gugeen' shufeera ariitiin oofaa ture adabbii baraarte

Poolisiin tarii 'hafuura qulqulluutu jidduu galee kana godhe jedhee yaade Image copyright Viersen District Police
Goodayyaa suuraa Poolisiin tarii 'hafuura qulqulluutu jidduu galee kana godhe jedhee yaade

Namichi lammii Jarmanii konkolaataa ariitii hayyamameen ol oofaa ture sababa gugee adiin dhuftee irra qubatteef adabbii Yuuroo 105 baraarameera.

Namtichi kun osoo ariitiin konkolaachisuu kaameeraa karaa irra dhaabbateen qabame - eenyummaan isaa garuu sababa kochoon gugee kanaa fuula isaa dhoksee tureef baramuu hin dandeenye.

Poolisiin tarii 'hafuura qulqulluutu jidduu galee kana godhe jedhee yaade - gugee adiin amantaa kiristaanaa keessatti mallattoo hafuura qulqulluuti.

"Mallattoo kana waan hubanneef namicha ariitiin oofaa ture kana baraarre."

"Shufeerichis ergaa 'gubbaarraa dhufe' kana hubate yeroo biraa gocha akkanaa irraa of qusata jennee abdanna" jedhan qondaalonni poolisii naannoo Viirsan, Lixa Jarmanii.

Shufeertichi daandii sa'aatiitti kiiloomeetira 30 ol oofuun dhorkaa ta'e irratti sa'aatiitti kiiloomeetira 54 oofaa ture.

Haa ta'u malee sababa fuulli isaa dhokatee eenyummaan isaa hin baramiin hafeef adabbii baraarameera.

Araara ykn dhiifama haqa caalchifanne kanaaf shufeera kana adabuu itti dhiifne jedha poolisiin.

Silaa gugeen sunuu ariitii hayyamameen ol balali'uu isheetiin adabamuu qabdi ture jedheera poolisiin.

Odeessa kana irratti dabalata