Tapha xumuraa Yurooppaa Liigii Baakuutti taphachuun rakkoon isaa maali?

Isteediyeemii Oolmpikii Baaku Image copyright OZAN KOSE
Goodayyaa suuraa Isteediyeemiin Baaku namoota 60,000 qabata. Isaan keessaa deeggartoonni Arsenaaliifi Chelsii dhibbantaa 10 qofa ta'a

Deeggartoonni magaalota taphoota xumuraa waancaa Kubbaa miilaa Awurooppaa kessummeessan ni guutu. Tapha Chaampiyeens Liigii irratti deeggartoonni Ingilizii ni baaya'tu jedhamee eegama.

Tapha xumuraa waancaa Yurooppaa liigii magaalaa Baakuu biyya Azerbaajaan keessatti taphatamu irratti garuu kuni hin mul'atu.

Arsenaaliifi Chelsiin tapha kana irratti wal morkanis tokkooon tokkoon kilaboota kanaaf deeggartoota 3,000 qofa fudhachuutu eeyyamameef.

Deeggartootaaf tikkeetin hanqachuu, balaliin xiyyaaraa kallattiin bakka sana geessu dhibamu, akkasumas taphataan Arsenaal Henirik mikitariyaan garas imaluu dhabu rakkoolee mudatanidha.

Mikitariyaan yaaddoo lammummaa isaan walqabate yaaddoo achi dhaqu qabuf jecha gara Baaku akka hin imalle ibseera.

Armeeniyaafi Azarbaajaan sababa naannoo Naagorno - Karabakihin waan waldhabaniif rakkoo natti uumuu mala yaaddoo jedhu qaba.

Hedduun namaa tapha kana Azerbaajaan akka qopheessitu murtaa'uu isaa ifatti gaafataniiru.

Akkamin rippabliki duraanii Sooviyeet kana qopheessuu dandeesse? Deebiin isaa gabaabaadha: boba'aa.

Deeggartoonni Arsenaaliifi Chelsii jalqabarra tikkeeti kuma 6,000 kilaboota tokkoon tokkof ramadamuu isaa komatani ture.

Haa ta'u malee, balaliin xiyyaaraa kallattiidhaan Landan irraa Baakutti imalu hanqachuu isaa, lammiileen Biritiish Viizaa argachuun dirqama itti ta'u, akkasumas halkan sa'aatii 5:00'tti taphatamuun isaa rakkoo ta'e jennaan tikkeeta 3,000 kilaboonni gurguruu waan hin dandeenyeef deebisuu danda'aniiru.

Image copyright Adam Davy
Goodayyaa suuraa Deeggartooni deeman osoo kallattiidhaan deeman imalli dhaqaa gala maayilii 6,000 ta'a

Gareen mirga namoomaa 'Human Rights Watch' isa biyyattiin dorgommiiwwan gurguddoo kessummessuuf feetu kana qeeqa keessaa bahuf yaalii taasifamu jechuun qeeqa.

Biyyattiin biyyoota addunyaa kaan biratti maqaa gaarii akka qabaattuuf kanneen guddaa carraaqan keessaa pirezidantii biyyattii Ilhaam Aliyeev dha.

Gamtaan Waldaalee Kubbaa Miilaa Awurooppaa komii Arsenaal kaaseef deebii kenneera.

Gaaffiin ka'e tapha waancaa kilaboonni Landan lamaan taasisaniif maaliif 5,000km fagaatani taphatu kan jedhu.

Gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa bulchu kuni deebii isaatiin yeroo Azerbaajaaniif kennu kilaboonni biyya tokko waancaaf gahu jedhe tilmaamuu akka hin dandeenyeefi biyyattiin biyyoota Lixa Awurooppaa irraa fagaattus qopheessuu hin dandeessu jechuu miti jedheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata