Namoonni Baangilaadeshitti dubartii osoo lubbuun jirtuu ibiddaan guban 16 himataman

Suuraa Nusraat Jahaan Raafi Image copyright family handout
Goodayyaa suuraa Nusraat baaxii gubbaa geessaniiti boba'aa itti naquun ibidda itti qabsiisan

Namoonni kudha jaha Baangilaadeshitti dubartii xuxxuqqaan saalaa irra gahe jennaan gabaaste ibiddaan gubani ajjeesan himataman.

Nusraat Jahaan Raafi umuriin ishee 19 yeroo ta'u boba'aa iratti firfirsaniiti baaxii mana barumsaa ishee irratti kan ibidda itti qabsiisan.

Daarektarri mana barumsaa Islaamaa Siraaj Ud Dowulaa kanneen himataman kessaati.

Poolisiin akka jedhetti himannaa isheen irratti bante waan dhiisuu diddeef mana hidhaa keessa taa'ee akka isheen ajjeefamtu ajaja dabarse.

Ajjeechaa isheef qophii taasisan kana akka ''karoora waraanaati'' jedha poolisiin hangam akka itti qophaa'aan agarsiisuuf.

Wanti raawwate kuni Baangilaadesh keessatti mormii ummataa guddaa kan kaase yoo ta'u kanneen xuxxuqqaa saalaa irratti raawwatu irratti rakkoon guddaa gahaa akka jiru agarsiiseera.

Raafiin daarektarri mana barumsichaa xuxxuqqaa saalaa irratti raawwate jennaan polisiitti waan himtef inni hidhaa seenee ture.

Haa ta'u malee, guyyaa qormaata xumuraa fudhachuuf jettu namoonni fuula dhokfatan baaxii mana barumsaatti ishee fudhatani ibiddaan guban.

Ajjeechaa kana akka isheen of ajjeefte fakkeessuuf yaadame ture jedha poolisiin. Haa ta'u malee, Raafin kan qaama ishee keessaa dhibbantaan 80 gubate ture du'u isheen dura poolisiif yaada ishee kennu dandesseetti.

Poolisiin magaalaa Feeni, magaalaa xiqqoo magaalaa guddoo biyyattii Daakaa irraa 160km fagaattu, namoota 16 ajjeechaan himateera.

Kanneen himataman keessaa barattootaafi qondaaltota siyaasaa lama mana barumsicha keessatti aangoo qaban keessa jiru.

Qorattoonni shakkamtoota hunda irratti murtiin du'aa akka darbu waamicha dhiheessaniiru. Poolisiin akka jedhetti daarektarri mana barumsichaa ajjeechaan akka raawwatu dubbachuu isaa booda yaada kenneen himeera.

Walumaa gala kanneen hidhaman keessaa 12 badii raawwatan dubbataniiru. Qondaaltonni siyaasaa lamaan garuu harka keessaa hin qabnu jedhan.

Ajjeechaan erga raawwate booda Ministirri Muummee Baangilaadesh Sheeyik Hasinaa namoonni badii raawwatan seeratti ni dhihaatu jedhaniiru.

Guyyaan mana murtiitti dhihaatan hin baramne.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata