'Daa'imni akka adunyaatti xiqqoo ta'ee dhalatee lubbuun hafe

Daa'ima yero malee dhalatte Image copyright Keio University Hospital
Goodayyaa suuraa Daa'ima erga dhalatti guyyoota shanitti

Daa'imni yeroo dhalattu giraama 245 qofa xiqqaattu hospitaala Yunaayitid Isteet keessaa baate.

Daa'imni yeroo malee dhalatteefi ulfaaatina hammanaa qabdu kuni xinnaachuun riikardii dha.

Daa'imni maqaa Saayibiyeen itti bahe kuni yeroo dhalattu hanguma gosa kuduraa appilii ulfaatti. Torban 23 fi guyyoota sadii booda Muddee 2018'ti dhalattes.

Ta'uyyuu, lubbuu baraaruuf jecha hospitaala Saan Diyeegoo, Kaaliforniyaa jiru keessa hanga ammaa akka turtu ta'e.

Doktarooni yeroos Saayibeen sa'aatii muraasa qofa jiraatti jedhani turan.

Haa ta'u malee, ji'a shan booda ulfaatina 2.5kg horattee kaleessa hospitaalaa baateetti.

Narsiin akka isheen lubbuun haftu gargaaraa turte fooyyee daa'imti agarsiiste ''ajaa'iba'' jetti.

Akkaataa Saayibeen galmoofteen yoo ta'e Saayibeen daa'ima xiqqishuu yeroo malee dhalattee lubbuun hafu dandesseeti.

Riikardiin duraa bara 2015'tti daa'ima dubartii lammii Jarmaniin kan qabame yoo ta'u giraama 252 qofa ulfaatti ture.

Daa'imti biraa Jaappaanitti barana dhalatteefi giraama 268 qofa ulfaattu daa'ima dhiiraa baay'ee xiqqoo lubbuun hafuu danda'e ture.

Haati Saayibee rakkoo fayyaa ishee mudaten yeroo dahuu qabdurraa ji'a sadii dursiteeti deesse.

''Itti himaan ture: 'Lubbuun hafu hin dandeessu. Ani ergan ulfaa'e reefu torban 23','' jechuun dubbachuu ishii viidiyoo hospitaalichi gadhiise irraa mul'ateera.

Daa'imman torban 42'tti dhalatu jedha hospitaalichi.

Daa'imni dhalatte xiqqoo waan taateef ''harka ogeessota harkaa irra hin jirtu,'' jedheera hospitaalichi.

Doktaroonni tarii lubbuun hafuu kan dandeesse tarii erga dhalattee booda rakkoon fayyaa biraa waan hin qunnaminiifi.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan