Pirezedaantiin Naajeeriyaa qabeenyi koo looni jedhan

Pirezedaanti Buhaariin harataa, mallattoo ittiin dorgoman qabatanii jiru

Pirezedaantiin Naajeeriyaa Muhaammaduu Buhaarii erga bara 2015 filatamanii booda qabeenya tokkollee akka hin hortiin gaazexaa 'Daily Trust' tti himan.

Pirezedaantichi kana kan jedhan yeroo Roobii darbe marsaa lamataaf pirezedaantummaaf filatamanii yeroo irra deebiin kakuu galan ture.

Pirezedaanti Buhaariin qabeenya isaanii akka beeksisan gaafatamanii osoo gara Pirezedaantummaatti hin dhufiin loon 270, hoolota 25, fardeen 5fi akaakuu simbirroota gara garaa akka qaban beeksisan.

Akka gabaasa 'Daily Trus' kanaatti, pirezedaantichi erga bara 2015 gara aangootti dhufanii qabeenya hortana tokkollee hin qaban.

Pirezedaantichi Naajeeriyaa keessaas ta'e biyya alaatii mana haaraa hin qaban. Ga'ee aksiyoonaa haaraa bitatanis ta'e lakkoofsa herrega baankii haaraa akka hin qabnes himaniiru.

Haata'u malee, gaazexaan kun waajira Pirezedaantii heeruun akka gabaasetti Buhaariin magaalaawwan biyyattii Kaaduunaa, Daawuraa, Kaanoofi Abujaa keessaa manoota shaniifi lafa qonnaa babballaa lama kan qaban yommuu ta'u tokko Kaanootti kan biraan ammoo Poort Haarkoot keessatti argama.

Itti dabaluudhaan Buhaariin lafa qonnaa itti biqiltuu baayyisaniifi horii itti horsiisan ni qabu.

Qabeenyi pirezedaantichi qaban kun bara gara aangootti hin dhufiin dura kan horatan yommuu ta'u, aanga'oota Naajeeriyaa kamiyyu caalaa amanamummaa horachuuf dhimmanii hojjetu.

Yeroo pirezedaantummaaf dorgomanittis harataa/hartuu akka mallattoo filannoo isaaniitti kan fayyadaman yommuu ta'u kaayyoon isaanii rakkoo malaammaltummaa siyaasa keessa gale haruu/qulqulleessaa akka ta'e dubbachaa turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata