Filippiinsi balfa pilaastikaa Kanaadaatti deebiste

Balfa konteenarii keessa jiru Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Balfa konteenarii keessa jiru

Filippiinsi pilaastikii balfa ittiin jette deebsitee Kanaadaatti ergite.

Waldhibdee hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameenii booresseen booda Pirezidaantiin Filippiinsi ''Kanaadaaf balfa ishee ni deebisnaaf, biyyasheetti haa kuufattu'' jechuun dhaamsa dabarsan.

Pilaastikiin deebifamee hojiirra oolfama jechuun bara 2014 keessa Kanaadaan gara isheetti ergitee turte isa sobaa ta'uusaati Filippiinsi kan beeksiste.

Murtee Filippiinsi booda Kanaadaanis baasii balfi kun ittiin fe'amu hundaa akka baastu waadaa seenteetti.

Haala kanaan balfi gosoota pilaastikii garaagaraa of keessaa qabu kan konteenara 69 ta'u Filippiinsi kaaba Manila irraa ka'uun gara Kanaadaatti geejjibsiifameera.

Balfi toonii 1,500 ta'u kun utuu ji'i Caamsaa hin dhumin Magaalaa Kanaadaa kan taate Vancouver seenuu qaba.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Kosii/balfa pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.

Paarlaamaa Kanaadaatti Dura Taa'aan Koree Dhimma Eegumsa Naannoo Sean Fraser ''Kun wayita biyyoota waliin balfa walirraa fudhachuurratti waliif gallu seera idil addunyaa gama kanaan jiruuf bitamuu akka qabnu agarsiisa'' jedhan.

Kanaadaan balfa kana Filippiinsi irraa kaasuuf hojjechaa turuushee kan dubbatan qondaalli kun Filippiinsi yeroo dheeraaf balfichi akka qulqullinashee jeeqee fi irraa ka'uu akka qabu iyyachaa turteetti jedhan.

Biyyoonni Kibba Baha Eeshiyaa hedduun isaanii balfa biyyootnni lixaa gara isaaniitti galaanarraan geejjibsiisan akka irraa kaasaniif iyyachaa jiru.

Balfi warra lixaa deebi'ee hojiirra oola jechuun gara biyyoota Kibba Baha Eeshiyaa ergan faayidaa kan hin qabnee fi seeraan aladha jechuun komatu.

Baayyinni balfaa biyyoonni guddatan gara alaatti erganii erga Chaayinaan balfa biyyoota alaarraa fudhachuu dhaabdeeti kan ifa ba'e.

Chaayinaan biyyoota balfa baayyinaan gara biyyashee galchuun beekaman keessaati.

Biyyoonni guddatan balfa biyyasaanii baasanii gatuuf jecha maqaa balfa deebisanii hojiirra oolchuu jedhuun gara biyyoota guddataa jiraniitti erguun ofirraa gataa jiraachuunis ifa ba'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata