Bunni gara biyya alaatti ergamuuf deemaa ture saamame

Waajjira poolisii shawaa bahaa

Bunni konkolaataa walharkisuun Finfinneeraa gara Jibuuttiiti imalaa ture godina shawaa bahaa aanaa Loomeetti saamamuun ibsame.

Bunni biyya alaatti ergamuudhaaf konkolaataa walharkisuun fe'amee gara Jibuutii imalaa ture kan saamame Wiixata darbe alkan sa'aatii 3 irratti ta'u, abbaan adeemsa qorannoo yakkaa qajeelcha poolisii godina shawaa bahaa komaander Tasfahun Taaddese bilbilaan BBCtti himaniiru.

Akka Komaandar Tasafaahun jedhanitti, namni saamicha raawwachuun shakkameefi konkolaataan vitz kan saamtonni gatanii miliqan too'annoo jala oolfamaniiru.

Kana malees, konkolaataa walharkisaa bunicha fe'ee samame tures eeruu fi hirmaannaa uummataatiin argamuu himaniiru.

Akka ragaa poolisii godinichaarraa argame mmulisuutti, konkolaatichi ka'umsisaa Finfinnee ta'e kunis waliigalatti buna kilograama 39,900 fe'ee ture.

''Amma garuu kana keessaa bunni kiloo garaama 5,514 qofaatu konkolaaticha keessatti hafe'' jedhaniiru komaander Tasfaahun.

Buna hatamee deebisiisuufi namoota saamicha kana tumsan kan biroo too'achuu poolisiin qorannaarra jira jedhanii komaandar Tasfaahun.

Hjjataan dhaabbata Kuru Itoophiyaa Kofii davalopmanii kan ta'an obbo Teediroos Tafariii gamasaanitiin kunkolaataan saamamee kunis Wiixata sa'aa booddee sa'aa 10'tti Finfinnee ka'uun alkan sa'aatii sadiitti saamamu mirkanneessaniiru.

Kana malees konkolaashisaa irratti reebichi raawwatameera jedhaniiru Obbo Teediroos.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata