Maqaa sobaan warri jaalallee barbaadatan saaxilamuuf

Mallattoo jaajalaa Image copyright Getty Images

Appiin ammayyaa jaalalleewwan walitti fiduuf tajaajilan baayataa jiru.

Namoonni dhugaadhumatti hirriyaa barbaacha appiiwwaan kanneenitti fayyadaman akkuma jiranuu, kanneen appii kanaan yakka raawwatan hin dhabamne.

Tokko tokkoos eenyuummaasaanii dhoksu. Kanneen appichatti fayyadamuun namoota maallaqa irraa nyaatanis baayyeedha. Haata'u malee, teknooloojiin namoota akkasii adda baasuu kalaqamuu dhagahameera.

Appichi suuraa, ragaa dhuunfaa fi eergaawwan dadabarfaman walitti qabuun adda baasa. Ragaalee dhuunfaa fayyadamtoonni kan akka umurii, saalaa fi saba akkasumas afaan isaan fayyadamanii walitti qabuun qulqulleessa.

Qorannichi akka adda baaseetti gama sobdoota teknolojii adda baasuutiin % 93n sirriidha.

Waggoota darbe keessa qofa lammiilee Inglizii Yuuroo miliyoona 50 sobaan dhabaniiru. Isaan keessaayis kanneen parsantaa 63 ta'an dubartoota ta'usaanii qorannichi ifa taasiseera.

Akkasumas appii jaallalleewwan waliitti fiduuf fayyadamuun namoota eenyummaasaanii soban parsantaa 60 kan ta'an dhiiroota umuriisaanii waggaa 50 oliiti jedhameera.

Image copyright Getty Images

Namoonni appicharratti eenyummaa soobaa guutanis suuraawwan hedduu maxxansuun beekamu. Kana malees ani 'nama jaalalaa fi kunuunsa kennu' jechuun ofi ibsuu.

Teknoolojii haaraa kalaqame kunis kan kalaqamee oggeessota biyya Ingilizii, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa irra walitti babahaniin.

Fayyadamtoonni biraas fayyadamtoota keessaa eenyu dhugaa, kam ammoo sobduu akka ta'an akka adda baasaniif akeekachiisa kennuuf yaadameera.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Jaalallee argachuuf qotiyyoo waliin wallansoo ni qabattuu?

Teknolojiin kunis kanneen biraatiin wali biratti yoo ilaalmu sobdoota adda baasuuf caalaa cimaa ta'usaa oggeessoon damee kanaa kunneen himaniiru.

Akkasumas ''Nuti kan xiyyeeffannu daataa haasawa jaalallee sobaan gaggeeffamu bal'aa xinxaluun, tarkaanffii fudhachuu odeeffannoo gaaffachuu fi sochiilee gocha sobarratti hundaa'ee ittisuurratti'' jedhu oggeessoonni.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata