Waancaa Champiyoons Liigii: 'Jiruu keenya kubbaa miilaa keessatti halkan addaati' - Leenjisaa Livarpuul Jargan Kiloop

Jargan Kiloop Waancaa wayita kaasu Image copyright Getty Images

Galchii peenaalitii sakandiiwwan 30 jalqabaa keessatti argateen injifannoo Waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaaf bu'ura kan kaa'ate Liverpuul yeroo jahaaffaaf Chaampiyoonaa Awurooppaa ta'eera.

Peenaliiti argamte Mo Saalaa galchiitti yoo jijjiiru, daqiiqaawwan xumuraa keessa jijjiiramee kan gale Divook Oriigii galchii lammataan injifannoo Livarpuul goolabee jira.

Livarpuul AC Milan kan yeroo 7 injifateefi Real Madrid kan yeroo 13 injifateetti aanuun kilaba si'a baay'ee champiyoonaa Awurooppaa ta'e ta'eera.

Image copyright Getty Images

Leenjisaa Jargan Kiloop

"Taphattoota koo, warra nu deeggaran hundaafi maatii koof jecha hedduun gammade. Anaaf jedhanii hedduu dhama'aniiru, injifachuun eenyu caalaa isaaniif mala."

"Garee akka kanaa takkaa arguun danda'amaa, garee osoo boba'aa taankarii keessaa hin qabaatiin lolu? Gooli eegaan keenya ammoo waanta ulfaataa ta'e salphaatti raawwachuu kan danda'udha."

"Jireenya ogummaa keenyaa keessatti halkan gita hin qabnedha."

"Taphni eegalee daqiiqaa 20 booda gariin machaa'een ture."

Jargan Kiloop leenjisaa lammii Jarman kilaba Ingiliiz waliin chaampiyoonaa Awurooppaa ta'e isa duraati.

Jordaan Handersan - Dursaa taphattootaa

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Jordaan Handersan - Dursaa taphattootaa Liivarpuul

Jordaan Handersan - Dursaa taphattootaa

"Leenjisaa kana malee kun waan ta'u hin turre. Wanti inni hojjate waan amanuuf nama rakkisudha."

"Tokkummaan inni kutaa uffata jijjiirratan keessatti taphattoota gidduutti uume ajaa'iba - galatni hundi isaaf mala."

"Miseensa kilaba kubbaa miilaa kanaa ta'uu kootti hedduun boona, yeroo kanatti dursaa taphattootaa ta'uun ammoo anaaf adda."

"Kun jireenya koo keessatti ta'ee gita hin qabne, daa'imummaa koo irraa kaasee waanan abjoochaa turetu kana."

Aleksandar Arnoold

"Jechaan ibsuun nama rakkisa. Bara kana injifannoon kun kilaba kam caalaa nuuf mala. Waan ajaa'iba dalagne, tapha kana irra aanneerra."

"Amma erga chaampiyoonaa Awurooppaa taanee, duubatti hin deebinu."

"Ani garee Livarpuul keessaa akka nama abjuun isaa dhugoomeef tokkoottin of ilaala."

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Leenjistoota afran Waancaa Champiyoonsi Liigii 6 Livarpuuliif argamsiisan

Leenjisaa Moorisiyoo Pochatiinoo

"Gareen koo carraaqqii isaan taasisaniif hedduun itti boona. Akka gaariitti falmanne, garuu hin carroomne."

"Peenalitiin sun waan itti hin qophoofneefi to'achuu hin dandeenye ture. Daqiiqaa 1 osoo hin guutiin 1 fi 0 durfama jettee gonkumaa hin yaaddu."

"Sammuu keenyarratti dhiibbaa guddaa nutti uume. Ta'us irraa baranna, muuxannoos nuuf ta'a. Liivarpuul waggaa har'aa lafa nuti har'a jirru kana ture."

"Taphattoota kana leenjisuu kootti hedduun gammada garuu Livarpuuliin baga gammaddaniin jedha."

Image copyright Getty Images

Taphni kun tapha xumuraa Chaampiyoons Liigii osoo kaardiin kamuu hin mul'atiin xumuramedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata