Nayimaar dubartii gudeeduun himatame

Naymaar waancaa Koppaa-Ameerikaa Biraazil keessatti leenjiirra jira Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Naymaar waancaa Koppaa-Ameerikaa Biraazil keessatti leenjiirra jira

Taphataan collee kubbaa miilaa Biraazil Naymaar, Paaris keessatti qoccolloo saal-qunnamtii dubartii irratti raawwate jedhamee himatame.

Akka himati Biraazil magaalaa Sa'oo Poolootti dhiyaate jedhutti gochi kun hoteela magaalaa Paaris iddoo Naymaar kilaba Paaris Seent-Jermeeyin (PSG)'f taphatu keessatti raawwate.

Bakka buutonni Naymaar ibsa himata kana ilaalchisuun baasaniin taphatichi himati kun "gonkumaa na hin ilaallatu" jedheera jedhan.

Naymaar wayita ammaa waancaa Koppaa-Ameerikaaf Biraazil keessatti leenjiirra jira.

Himatichi maal jedha?

Akka ragaaleen poolisii mul'isanitti, dubartittiin maqaan ishee hin eeramne. Naymaar waliin 'Instgram' kan wal beekan yoo ta'u Paaris keessatti akka wal argan isatu yaada dhiyeesseef.

Biraazil irraa gara Firaans akka dhuftuu tikeetii xiyyaaraa kaffaleefi hoteela 'Sofitel Paris Arc Du Triomphe' jedhamu akka turtus taasiseera.

Caamsaa 15 gara hoteela wayita dhufu machaa'ee ture jechuun himatti.

Waliin haasa'aa erga turanii booda "Naymaar aariin loluu eegale, humnaan fedhii ishii malee saal-qunnamtii waliin raawwate" jedha ragaaleen poolisii.

Dubartiin kun guyyoota lama booda osoo poolisii Firaansitti gocha kana hin gabaasiin gara Biraazil deebite.

Akka isheen jettutti "sammuun ishee jeeqamee ture, biyya biraa keessatti waan raawwate himachuus ni sodaatte."

Naymaar maal jedha?

Erga himati kun banamee booda ibsa bakka buutonni Naymaar gadi dhiisaniin, "himati sirrii hin taane kun gonkumaa taphaticha hin ilaallatu" jedhaniiru.

Abbaan Naymaar, Sambata darbe yaada 'Band TV'f kennaniin "kun kiyyoo ta'uun isaa ifadha" jedhan,

"Dhugaa jiru mul'isnee ilaalcha hawaasaa jijjiiruu osoo dadhabnee, kun balaa guddaa fida ture. Yoo barbaachisaa ta'e waliin dubbii Naymaar fi intalatti agarsiisuu dandeenya" jedhan.

Naymaar Kooppaa-Ameerikaaf qophiidha?

Taphataan ganna 27 kun rakkoo naamusaan wal qabatee dursaa taphattoota garee Biraazil akka hin taane dhorkameera.

Aanga'oonni kubbaa miilaa Firaans ammoo Naymaar erga kilabni isaa PSG'n kilaba Reenesiin mo'atamee booda deeggaraa waliin walitti bu'uu isaan taphoota sadii irratti akka hin hirmaanne adabeera.

Kutaa uffannaa keessatti jeequmsa kaaseera jechuunis qeeqamaa ture.

Taphni Kooppaa-Ameerikaa kan biyyootni Ameerikaa Kibbaa irratti wal morkatan, Waxabajjii 14 irraa eegalee hanga Adoolessa 7'tti Biraazil keessatti taphatama.

Naymaar Kibxata darbe osoo shaakala irra jiru jilbi isaa miidhamee shaakala adda kute ture, miidhamni isaa garuu hagas mara cimaa hin fakkaatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata