Jay-Z 'n 'raapperii biliyeenara isa jalqabaa' ta'e

Beyonce fi Jay Z Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Jay-Z fi Beyonce

Akaakuu sirbaa hip-hop jedhamuun kan beekamuufi abbaan manaa sirbituu beekamtuu Biyoonsee Jay-Z'n invastimantii fi kuusaa qabeenyaa bifa gara graa keessatti qabuun tarree biliyeenaraatti galmaa'eera.

Akka barruun maqaa dureessota addunyaa tarreessuun beekamu Forbes baasetti Jay-Z'n amma seera qabeessaan biliyeenaraa ta'uun galmaa'eera.

Maddawwan qabeenya isaa muuziqaa, qabeenya, faashiniifi invarstimantii ijaarsaafi tiraansipoortii irratti qabuun akka ta'es himameera.

Akka barruun kun tilmaametti qabeenyi nama kanaa Dolaara Biliyoona 1 guuteera.

Akka Forbes jedhutti taanaan abbaan manaa Biyoonsee kun kan milkaa'uu danda'eef biraandota muuziqaa jiran deggeruu caalaa biraandota ofiin uumuudhaan.

Jay-Z'n bakka Shawun Karter jedhamutti dhalatee Niiwuu Yoorkitti ammoo guddate.

Kan inni beekamtii jalqaba argates bara 1996 albeema isaa 'Reasonable Doubt' jedhamuun ture. Albeemiin isaa kan bara 2001 The Blueprint jedhamus beekamtii isaa hedduu dabaleeraa.

Jay-Z amma umuriin isaa ganna 49 ta'eera. Tokkoo tokkoon maddawwan qabeenya isaa:

  • Dolaara miliyoona 75 kan ta'u kaataaloogii muuziqaadha
  • Dolaara miliyoona 410 kan ta'u ammoo sheerii inni Armand de Brignac fi D'Usse cogna keessaa qabudha.
  • Dolaara miliyoona 70 ammoo kan Uber (tajaajila tiraansipoortii) keessaa qabudha
  • Qabeenya isaa inni magaalaawwan Niwuu Yoorkiifi Los Anjalas keessaa qaban
  • Dolaara miliyoona 100 ammoo tajaajila Tidal jedhamu keessatt muuziqaa dabarsuutiin A $100m
  • Qabeenya artii walitti kuufame Dolaara miliyoona 50

Haati warraa isaa Biyoonseenis qabeenya Dolaara miliyoona 335 qabaachuun tarree warra dureeyyii keessa jirti.

Jay-Z'n fuula duraa barruu Forbes irratti dureessota addunyaa kanaa warra akka Warren Buffet waliin mula'teera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata