Dubartiin Naymaar gudeeddiin himatte TV irratti dhiyaatte

Naymaar Image copyright Getty Images

Dubartiin taphataa beekamaa Biraazil Naymaar yakka dirqiin gudeeduun himatte TV irratti baate himata ishee dhiyeeffatte.

Torbee tokko dura taphataa kanarratti himata kan bante Najiilaa Tirindeed, yakkichi Caamsaa 15 Paariis keessatti isheerratti raawwachuu TV 'SBT Biraazil' jedhamutti himteetti.

Naymaar himata irratti dhiyaate kana waakkatee jira. Qulqullummaa isaa mirkaneeffachuufis hanga haasaa 'Whatsapp' irratti dubartii kana waliin taasise maxxansuu gaheera.

Nama nagaa ta'uu isaa mul'isuufis suurawwan dubartii isa himatte kana waliin hariiroo gaarii akka qaban mullisan maxxanseera.

Suurri maxxane kunis hayyama dubartii kanaan aladha kan jedhus dubbii kaasuu isaatiin poolisiin Rio de Janeiro dameen yakka toora interneeta irraa akka qoratuuf isa taasiseera.

Yeroo sanatti akka haaree ture kan dubbata taphataan beekamaa kun, "Wanti ta'e kun ana qofaaf osoo hin taane maatii kootiifillee waan gaddisiisaadha," jedheera.

Yeroo amma miidhamarra kan jiru Naymaar dorgommii Kooppaa-Ameerikaa irratti biyya isaaf hin taphatu.

Dubartittiin TV irratti maal jette?

Najiilaa akka jettutti taphataan sarara duraa kilaba Paaris Seent-Jermeeyin fi biyya Biraazil kun qalbii ishii hawwatee isa waliin saal-qunnamtii raawwachuus ni feeti ture.

Kanumaaf jechas baasii taphataa kanaatiin Biraazil irraa gara Paaris imaltee hoteela inni qabeef keessa buufatte.

Dubartiin kun moodelii fi barattuu 'interior design' yoo taatu, daa'ima akka qabdu dubbatti. Nama beekamtu akka hin taanes hin dhoksine.

Wanti Naymaar irratti raawwate qoccolloo moo gudeeddii ta'uu gaafatamtee, "qoccolloos gudeeddiis lamaanuu walumatti" jechuun deebisteetti.

Naymaar wayita qaamaan agartu "dheekkamaa akka ta'eefi namaan karaa ergaa gabaabaa waliin dubbachaa turerraa adda natti ta'e" jetti.

Jalqaba waliigalteen saal-qunnamtii raawwachuuf qophii akka turte kan himtu dubartiin kun, kondomii fayyadamuu irratti wal-dhabuu himti.

Akka isheen jettutti Naymaar kondomii fayyadamuu hin barbaadne, boodas dheekkamee humnaan ishee gudeede. "Akka dhaabu itti himus na dide" jetti.

SBT gaaffiif deebii afaan Porchugiiziin dubartii kana waliin taasise qoodee twitter irratti maxxanseera.

Viidiyoon jarri lameen kutaa hoteelaa keessatti yeroo wal lolan agarsiisu marsaalee hawaasaa irratti gadi dhiifameera.

Waliin dubbii viidiyoo sanaa irraa hubachuun kan danda'amu jarri yeroo lammaffaaf akka wal arganidha. Naymaaris sana mirkaneessee jira.

Dubartiin kun yakki Naymaar narratti raawwate jettu guyyaa jalqaba wal argani. Guyyaa lammataa deebitee kan dhaqxe ragaa qabachuuf akka ta'e himti.

Naymaar maal jedhe?

Image copyright MAURO PIMENTEL

Naymaar ammaan dura TV irratti dhiyaatee deebii hin kennine. Abbaan isaa garuu waa'ee viidiyoo gadi dhiifamee yoo dubbatan 'kiyyoodha' jedhu.

Naymaar ergaa viidiyoo daqiiqaa 7'n Instagram irratti gadi dhiiseen, "wanti gaafas ta'e waanuma dhiiraa fi dubartii tokkoo gidduutti keenyan afur gidduutti raawwatudha" jedhe.

Sana booda homtuu hin uumamne jedha. Darbee darbee ergaa gabaabaan haasa'aa akka turan dubbata.

Dubartittiin abukaatoo dhaabbattee falmachaa jirti. Maallaqa osoo hin taane haqan barbaadas jetti.

Naymaar viidiyoo keessatti suuraa isheen gama 'Whatsapp'n ergiteef kan mul'ise yoo ta'u, sunis seeraan isa gaafachiisu mala.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata