Taphataan kubbaa miilaa Naqamtee akkamiin ajjeefame?

Wandoosan Yohaannis

Madda suuraa, Nekemte City Football Club/Facebook

Haleellaa boombii magalaa Naqamteetti Roobii raawwateen booda taphataan kubba miilaa kilabii bulchiinsa magaalaa Naqamtee tokko ajjeefame.

Roobii galgala naannoo sa'aa tokkoo keessa magaalaa Naqamtee hoteela Faakti jedhamu irratti boombiin darbatamuun namootni muraasi madaa'uu BBC'n odeeffateera.

Haleellaa boombii kanaa hordofuunis taphataan kilabii bulchiinsa magaalaa Naqamtee Wandoosan Yohaannis jedhamu rasaasaan dhahamee ajjeefameera.

Taphataan kun dhohiinsa boombiin osoo hin taane rasaasaan dhahamee akka ajjeefame hospitaalli Naqamtee mirkaneessee jira.

Maaltu ta'e?

Leenjisaa kilabii Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee kan ta'an Obboo Chombee Gabirehiwot, kaleessa galagala yeroo haleellaan boombii raawwatu mana nyaataa Faakti jedhamu keessa akka ture BBC'tti himeera.

Sababa dhohiinsa dhaqqabeen yeroo namootni fiiganii lubbuu oolfachuuf jedhan, kufee miidhaan qaamaa akka isa irra gahe dubbata.

Taphattoonni Kilabii Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee afur dhalootaan naannoo Kibbaa ta'an waliin hoteela Faarmilaandi jedhamu mana nyaataa Faaktitti aanee argamu keessa akka turan hima.

''Erga boombichi dhohee osoo baqannuu miila koo irra miidhaan waan dhaqqabeef hokkolaa osoon fiigaa jiruu mucaa inni amma du'e Wandosan naaf bilbilee ''oolteettaa?'' jedhee na gaafate.''

"Ani ooleera isin of eeggannoo godhaatii gara bakka jireenya keessaniitti deemaa jedheen mana yaalaa dhuunfaa tokko gale" jedha leenjisaan kun.

Qaamni nageenyaa akkuma boombiin dhoheen naannicha marsuun sakatta'insa gaggeessaa akka turan jiraattonni BBC'tti himaniiru.

"Akkuman mana yaalaa seeneen sagalee rasaasaa wal faana dhukaafamen dhagahe" jedha Chombeen.

Yeroo muraasa booda "taphataan kee rasaasaan dhahameera hospitaalatti koottu" jedhamee akka itti bilbilame hima.

Namni itti bilbile loltuu akka ta'eefi lakkoofsa bilbilaa isaa taphattoota biroo Wandoosan waliin turan irraa akka fuudhes dubbata.

Hospitaala yoo gahanis taphataan sun rasaasaan rukutamuu akka argan dubbatu.

Madda suuraa, Nekemte City Football Club/Facebook

Taphataan kun haleellaa hoteela Faakt jedhamu irratti raawwatameen akka ajjeefame aanga'oonni naannoo Oromiyaa himaniiru.

Hospitaalli Naqamtee akka jedhutti garuu taphataan kun rasaasaan dhahamee ajjeefame.

Hospitaala Naqamtee irraa Dr. Daamxoo Gaarradoo BBC'tti akka himanitti rasaasni taphataan kun ittiin dhahame 'bobaa isaa jalaan karaa mirgaa seenee kalee isaa karaa bitaatiin bahe.'

Taphatichi Roobii galgala naannoo sa'aatii 2 hospitaala akka gaheefi wayita gahu lubbuun akka keessa hin turre dubbatu.

Haleellaa boombii raawwatame kana eenyu akka raawwateefi maaliif akka ta'e hin beekamu. Haa ta'u malee Obbo Addisuu Araggaa namootni haleellaa kana raawwatan to'annaa poolisii jala ooluu barreessaniiru.

Ajjeechaan taphataa kanarratti aanga'ooti magaalaa Naqamtee deebii akka nuuf kennan yaallee itti hin milkoofne.

Wandoosan Yohaannis dhalataa magaalaa Hawaasaa naannoo Koren jedhamuu yoo tahu, kilaboota akka Poolisii Kibbaa, Walqixxee, Silxee Waraabeef taphataa tureera.

Jalqaba dorgommii Liigii Ol Aanaa bara kanaa irraatti ammoo Buttaa Jiraa irraa Kilabii Bulchiinsa magaalaa Naqamtee galuun leenjisaa isaa duraaniitti makame.

Dorgommii bara Kanaan Kilabiin Bulchiinsa magaala Naqamtee ramaddii C keessaa liigichi xumuramuuf taphootni sadii osoo hafanii sadarakaa arfaffaa irratti argama.