Maanguddoon Naayijeeriyaa ganna 100 hidhaa gadhiifaman

Selestin Egdunche intala saanii fi bakka bu'oota Waldaa Farra malaamaltummaa Addunyaa waliin Image copyright Global Society for Anti corruption

Maanguddoon lammii Naayijeeriyaa umuriin waggaa 100 murteen du'aa itti murtaa'uun ''hidhamaa dulloomaa'' jedhamuun beekaman tokko dhiifamaan gadhiifamaniiru.

Maanguddoon kunis nama ajjeessuuf qophaa'usaaniitiif yakkii irratti argamuun itti murtaa'ee waggaa 18 ol mana hidhaa turan.

Igibunuchiin mana hidhaa eegumsa cimaa qaburraa wayita hiikaman intala isaanii, bakka bu'oota farra malaammaltummaa Addunyaa, dhaabbilee miti-mootummaa akka hiikamaniif duula gaggeessanitu fa'aatu simate.

''Guyyaa kana qaqqabuusaanitti Waaqayyoon galateeffadha'' jette intallii saaanii.'' Ani nama gammadaa addunyaa kanaati'' jechuun BBC'tti himte.

Igibunuchiin dulluma keessa ijji arguus diddeetti, Akkasumas dhibee sukkaaraaf hospitaalaatti yaalamaa turani. Ammas wallaansaaf hospitaalatti kan argaman yoo ta'u, gara fuuladuraatti maal mudachu akka danda'urratti yaaddoo qabaachu himti.

Intalliisaanii kunuunsa tasisuuf dandeettii akka hinqabne himti. Yeroo mana adabaa turanitti ilmasaanitu ilamasaanii Phawuloos himannaa walfakkaataaf mana hidhaa sana keessatti waliin hidhame jirutu kunuunsa taasisaaf ture.

Innis waan dhiifamicha hinargatiniif mana hidhaa sana keessatti biraa hafe.

Bulchiinsi Igibunuchiidhaaf dhiifama godhe kan biraatiin bakka bu'eera. Kanaafuu, tarii ilmi maanguddoo kanaas dhiifama argachuufi dhabuun isaa waanti ibsame hin jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata