Feesbukiin bilbilawwan Huawei irratti appiiwwan tolfachuu dhorke

Atsixaa Huawei Image copyright Reuters

Feesbuukiin appiiwwan isaa kan duraan bilbilawwan ammayaa Huawei ta'anirratti tolfachuun danda'amaa ture ammaan booda dhaabuuf tarkaanfii fudhachuusaa Rooyitarsi gabaase.

Uggurri bilbilawwan ismaartii Huawei appiiwwan duraan buufaman kunis instaagramiifi Whatsapp irrattis haaluma wal fakkaatuun dhurkameera.

Tarkaanfiin kunis kan fudhatameef sochii motummaan Ameerikaa baatii Caamsaa keessa kubbaaniyoota telekom biyya alaa akka nageenyaaf balaadha jedheef deebii kennuufiidha.

Huawei ammoo murtee Feesbuuk kanarratti yaada hinkennine.

Murteen kunis appiiwwan dursa instol taasifaman qofa kan ilaaln yoo ta'u, namoota bilbilawwan Huawei ammayaa ta'anitti fayyadaman appiiwwan buufachuufi tolfachuun hin dhorku. Garaa garummaansaa garu erga bitatanii qofadha instol gochu kan danda'an.

Haata'u malee, Google gara fuuladuraatti bilbilawwan Huawei akka kuusaa 'play' isaa hinfayyadmne yoo dhorke carraan kun hojjachuu dhiisuu danda'a.

Murteen kunis ibsa Google Huawei'n wallakkeessa baatii Agayya irraa kaasee jiddu gala kubbaaniyaa softweerii Android akka hin hayyamne torbee kana baaseetti dabalamuun Huawei dhaaf dhiibbaa biraati.

Ammaaf, kuusaan 'Play' Android fi appiiwwan Google hundi Huawei dhaaf dhiyaachu itti fufu.

Biyyoonni gara biraa baayyeenis fayyadama meeshaalee Huawei irratti uggura ykn dhorkaa kaa'aniiru.

Dhaabbileen tekinoolojii akka addunyaatti gurgoddoo ta'an akka Google fi Feesbuukiin murteen isaan fudhatan kun tarkaanfii mootummaan Ameerikaa tibba darbe baasteen walqabatee akka ta'es ni himama.

Huawei'n waan biraa falataa jiraa...?

Huawei'n garuu yaaddoo isaa kanarraa kan ka'ee waan biraa fala dha'achuu hin dhiisne.

kanaafis, dhaabbata telekoomii Raashiyaa MTS jedhamu waliin 5G misoomsuuf waliigaltee mallatteeseera.

Dhaabbanni kunneen lamaan waggaa itti aanu keessa tekinoolojii dhaloota shanaffaa (5G) jedhu ni dhiyeessu jedhamee eegama.

Waliigalteen kun kana raawwatame, daawwannaa Pirezedaantiin Chaayinaa Xi Jinping guyyaa sadiif Raashiyaatti taasisanirratti ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata