Baddaa Iskootilaandi keessatti bakakkaan dubartii imalarra turte tokko ajjeesee kaan madeesse

Bakakkaa yeroo bu'u Image copyright RASHIDE FRIAS

Gareen imaltootaa baddaa Iskootilaandi miseensota torba ofkeessaa qabu Kaaba-Lixa biyyattii keessa osoo deemanii bakakkaan rukutee dubarti ganna 55 tokko ajjeessuun namoota waliin turan madeesse

Akka poolisiin iddoo balaan kun itti uumamee ibsetti, namoonni daawwannaaf imalarra jiran kun Sanbata darbe naannoo' Na Gruagaichean' jedhamu kan tulluu Ben Nevis dhiyoo ture.

Namoonni balaa bakakkaa kanaan madaa'an hunduu xiyyaaraan gara hospitaala dhiyeenya isaaniitti argamu kan geeffaman yoo ta'u, dubartiin umurii waggaa 55 garuu du'uu ishee gabaaseera poolisiin.

Maatiin dubartii duutee kanaas dhaga'aniiru.

Image copyright Bristow Helicopters
Goodayyaa suuraa Helekoopterii bakka balaan qaqabetti ka'ataa jiru

Bakakkaan tibba roobaa bakka gara garaatti qaqqaba. Balaan kun lubbuu namaafi horii akkasumas qabeenyarra miidhaa geessisuu danda'a.

Ofii bakakaa irraa of eeguuf maaltu taasifamuu qaba?

Bakakaa ykn qaqawwee ilaalchisee yaadawwan gara garaatu jiru. Namoonni dheekkamsa Rabbiidha jedhan akkuma jiran kanneen ija saayinsawaan ilaalan ammoo sababii itti uumamuuf himu.

Aadaa tokko tokko keessatti yoo namni bakakkaadhaan du'e hin boo'an, yoo horiin bakakkaadhaan dhumes hin gaddan. "Isaafuu xinnaadha" jedhu malee.

Kana malees bakakkaan/qaqqawween yeroo hedduu waan hunda caalaa ol-dheeraa ta'e rukkuta kan jedhanii amananis jiru. Akkasumallee, bakakkaan bakka takkaa rukkute si'a lamaffaa hin rukkutu jedhu.

Garuu ija saayinsiitiin kun dhugaa miti.

Bakakkaan/qaqawween ji'oota o'a qabuufi duumessi jabaa gurraacha'ee uumamudha.

Kan uumamus yeroo lafa irraa qilleensi o'aan ol ba'ee qilleensa qorraa duumessa keessa jirutti bu'udha jedhu qorattoonni.

Bakakkaafi ballaqqeen isaa elektiriika duumessa keessa deemuu, duumessa irraa ammoo qilleensatti ykn duumessa irraa gara lafaatti deemudha.

Bakkaan yeroo hedduu kan qaqqawwisaa turu yeroo walakkaa saatii hin caalleefidha.

Balaqqeen bakakkaa dheeraan isaas gababaan isaas nama ajjeesuu danda'a.

Balaqqeen bakakkaa yeroo lafa ga'u humna elektirikaa 20,000 - 30,000 amps ta'e qabatee bu'a. Kana jechuun ammoo humna elektiriikaa maashina itti uffata miicaniif fayyadaman harka 2,300 caala jechuudha.

Namoonni yeroo hedduu bakakkaadhaaf saaxilamanis warra ala jirani, qonnaa, tika, bakkeewwan gaaraarra jirani fa'aati.

Namoonni baay'een yeroo nagaadha jedhanittillee bakakkaan rukutamuu danda'u. Bakakkaan darbeera jedhanii yaaduun of dagatu.

Carraa Bakakkaan aleelamuu akkamiin hir'isuun danda'ama??

  • Guyyaa roobni jiru bishaan daakuu dhiisuu
  • Mukatti dhiyoo ykn wanta qofaatti bahee ol dheeratutti dhiyaattee hin dhaabatiin
  • Wantota sibiila kana akka dallaa shuboofi ujummoo sibiilaa ofirraa fageessi.
  • Yeroo roobaa fiixee tulluufi dirreerra hin turiin.
  • Warra magaalaa jiraatanimmoo meeshaa elektironikisii yeroo qaqaween jirutti eliktirikiirraa buqqisuu.
  • Yoo danda'ame dirree caalaa bakka itti dheessitu filadhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata