Awurooppaatti namtichi yakka raawwateef barbaadamaa turee qabame

Christopher Guest More Jr, Image copyright CHESHIRE POLICE
Goodayyaa suuraa Kiristoofel Gast Moor adamoodhaan Maltaatti qabame

Namoota Awurooppaa keessaatti yakka raawwachuun adamfaman keessaa tokko obbo Moor waggota 16 dhokatus booda keessa Maltaatti argame to'atame.

Kiristoofer Gast Moor Juunayer yakka ajjeechaa gara jabinaan raawwatee miliquun shakkame.

Ga'eessi ganna 41 Moor UK kan baqate Bireen Watar nama jedhamu reebee,dararuun ijoolleesaa Saafila lama duratti bara 2003 ajjeesuun ture.

Namni kun iddoo Obbo Watar baala sammuu namaa adoochuu Kaanaabisii oomishu deemuun idaa gatii qorichaa isarraa jiru akka hir'atuuf gaafachuu akka dhaqetu shakkama. Kamisa darbe namitichi kun qabame.

Bara 2003 Namoonnii ajjeechaa Watars keessatti qooda qabachuun shakkaman Joon Wiilsan, Jeemsi Raavan fi Ootis Maatiwoos jedhaman hidhaa umrii guutuun adabaman.

Watars ga'eessi ganna 44 maallaqa akka kennuuf gaafachuuf iddoo inni Kaanabisii oomishutti aleelanii ajjeesan.

Watars teessootti rarra'e,garuu lafarraa harksani,gubanii gadi garagalchanii fannisani ,sa'aatii 3 keessatti iddoo iddoo 123 madeessan.

Ilmisaa Gaavin jedhamus akkasuma intallisaa umrii ganna 21 aleellaa kana jalaa hin baane ,itti akeeka akka turan dhaddacha irratti himame.

Adamsuuf abdii hin kutanne

Moor nama ajjeesuutti hidhata qabachuun barbaadamaa ture miliqee turus Kaaba Maaltatti hidhame.

Itti gaafatamaan Ejensiin to'annoo yakkaa naannicha Girihaam Roobart ''yeroo dheera eegne, adamamsuuf abdii hin kutne'' jedhani.

Namoota yakka dalaganii miliquun adamfaman 96 keessa qabamuun Moor tarkaanfii milka'a akka ta'e ibsan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata