Baajatni Itoophiyaa Biliyoona 40'n dabale

Birrii Itoophiyaa Image copyright Neil Thomas

Manni Maree Ministeerotaa kora idilee isaa 71ffaa taa'een hojii fi tajaajila bara baajataa 2012 keessa raawwatamaniif baajata Birrii Biliyoona 386.9 akka ta'u murteesse. Baajata bara xumuramaa jiru kana waliin walbira wayita madaalamu Birrii Biliyoona 40'n caala.

Manni maree ministeerotaa baajata kanas akka mirkaneessuuf gara Mana Maree bakka bu'oota Uummataatti dabarsee.

Baajanni bara 2012 kun akaakuu baasiitiin yeroo qoqqoodamu:

Baasii idileef Birrii Biliyoona 109, baasii kaappitaalaaf Birrii Biliyoona 130, deeggersa naannoleef ammoo Birrii Biliyoona 140 akka ta'u shallagame.

Misooma ittifufinsa qabuf kan oolu ramaduu Waajirri Ministeera Muummee fuula feesbuukii isaarratti beeksiseera.

Baajanni bara 2018 ture Birrii Biliyoona 346.5 yoo ta'u, kana keessaas baasii idileedhaaf Birrii Biliyoona 91, baasii kaappitaalaaf Birrii Biliyoona 113.6 akka ramadamee turetu yaadatama.

Baajanni biyyattii kun bara baratti Birrii Biliyona hedduun dabalaa akka dhufe agarsiisa.

Kan bara baajataa 2010 ture ammoo Birrii Biliyoona 320.8 ture.

Baajata bara sanaa keessas harka 60'n ol barnoota, qonnaafi bu'uuraalee misoomaa, akkasumas bal'isuuf kan ramadame ture.

Bara 2009 Baajanni Itoophiyaa Birrii Biliyoona 300 gadi ture. Kan yeroosanatti ramadamee Birrii Biliyoona 274.3 ture.

Baajatni mootummaa Federaalaa waggoota afur darban keessatti Birrii Biliyoona dhibba tokkoo ol dabale.

Baajatni Manni maree ministeerotaa murteesse Mana Maree Bakka bu'oota Uummataa akka raggaasisutu eegama.

Odeessa kana irratti dabalata