Balfi Qoshee sigigaachuun lubbuun nama tokko darbeera

Balfi kun waggoota 50f kan kuufameedha
Goodayyaa suuraa Balfi kun waggoota 50f kan kuufameedha

Balaan kun ganama naannoo sa'atii tokkoofi walakkaatti kan uumame ta'uu Dubbi Himaan Komishinii Qajeelcha Ittisa Balaa Abiddaafi Balaa Tasaa magaalaa Finfinnee Obbo Nigaatuu Maammoo himan.

Akkuma eerumsi nugaheen bakkichatti argamnee barbaacha taasifneen maanguddoon umrii 60 osoo lubbuun jiruu qaqqabamus hospitaala Alert erga gahaniin booda lubbuun isaanii darbuu eeran.

Jiraattonni naannichaa namootni biroos kosii jige kana keessa jiraachuu akka dandahan eerumsa kennuu isaanitiin eksikaavataroota sadiin kosii kana kaasuun itti fufuu Obbo Nigaatuun BBCtti himaniiru.

Naannichatti namooni kosii keessaa waan adda addaa funaananii fi sharaa diriirsanii kanneen naannicha jiraachaa turanidha jechuun hawaasni naannichaa eerumsa kennuu isaanitiin hojiin barbaachaa itti fufeera jedhan.

Image copyright AP
Goodayyaa suuraa Poolisoonni hojii gargaarsaaf gara iddoo balfaa qosheetti imalan

Kanaan duras bara 2017 keessa balfi kun jiguun namoota naannoo sana jiraachaa turan keessaa namoonni 100 ol lubbuun darbaniiru.

Namoonni 290 achii kaafamanii bakka biraa qubsiifamuu kan ibse mootummaan jiraattonni naannawa balfa waggoota 50 oliif kuufamee kana jiraatan akka achii ka'an akeekkachiisee akka ture hima.

Itoophiyaan balfa kanarratti pirojektii humna ibsaa meegaa waatii 50 maddisiisu hojjechuudhaan Afriikaa keessaa kan jalqabaati.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Balfa waggaa 50f kuufame wayita jigee jiru suuraa agarsiisuudha

Odeessa kana irratti dabalata