MM Abiy Ahimed gaaffiilee jiraattota Aksumiif deebii kennan

MM Abiy Ahimed fi I/P/M/N Tigiraay. Image copyright PM/Office

MM Abiy Ahimed marii jiraattota magaalaa Aksum waliin gaggeessan irratti baajatni naannoo Tigiraayiif ramadame xiqqaateera odeeffannoon jedhu sobadha jedhan.

MM Abiy daawwannaa isaanii Aksumitti taasisaniin abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, jiraattota magaalichaa fi dargaggota waliin marii gaggeessaniiru.

Miidhaa siidaa Aksum irra gahaa jiru ilaalchisees jiraattotni mootummaan furmaata itti kennuu qaba jechuun gaafataniiru.

Siidaawwan Aksum kan biyya keenyaa qofa osoo hin taane haftee adunyaattis jedhanii mootummaan xiyyeeffannoo kennuufii qabas jedhan jiraattotni magaalichaa.

Rakkoo bishaanii magaalicha keessa jiruu fi magaalli Aksum bakka daawwattootni hedduun buufatan waan taateef bu'uuraaleen misoomaas guutamuu qabu jechuun jiraattotni magaalichaa MM Abiy Ahimed gaafatniiru.

Filannoo bara dhufuu ilaalchisees rakkoo nageenyaa bakkeewwan garaagaraatti mul'atan irrattis gaaffii kaasaniiru.

Dabalataan sirna federaalaa fi hojii irra oolmaa heera mootummaa irrattis xiyyeeffannoon kennamee hojetamuu qaba kan jedhu dha jiraattotni kan kaasan.

MM Abiy hanqina bishaan dhugaatii ilaalchisee bulchiinsa magaalichaan kan deebi'u taha jedhanii mootummaan federaalaas deeggarsa ni kenna jedhan.

Eegumsaa fi suphaa siidaa Aksum ilaalchisee akkaataadhuma mootummaa Xaaliyaanii waliin waliigaltee irra geenyetti cimsinee itti fufna jedhan.

Furmaata waaraa kennuuf maallaqa ramaduu caalaa ogeessota cicimoo barbaadu irratti xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu himaniiru MM Abiy.

Baajatni naannoo Tigiraayiif ramadamu xiqqaateera gaaffii jedhu ilaalchisee wagga waggaan baajatani ramadamu dabalaa jira jedhanii odeeffannichi sobadha jedhan.

Bara baajataa kanattis naannoleef baajatni deeggarsaa ramadame Birrii biiliyoona 147 dha jedhan.

Filannoo ilaalchisee ammoo paartiin isaanii ADWUI'n filannichi akka gaggeeffamuuf fedha qabaachuu ibsuun haala jiru irratti waliigaltee irra gahuuf garuu paartilee kaan waliinis irratti mari'achuu barbaachisa jedhan Abiy Ahimed.

Boordiin filannoos bifa haaraan hundeeffamaa jiraachuu himuun murteewwan karaa boordichaa akka darbanis himaniiru.

Heerri mootummaa kan lammiilee Itoophiyaa hundaati jedhanii gaaffii qaba qaamni jedhu yoo jiraate dhaggeeffachuun barbaachisas jedhan.

Heera mootummaa irratti gaaffiin ka'uu hin qabu ilaalchi jedhu sirrii miti jedhanii heera mootummaa irratti garaagarummaan yoo jiraate teenyee waliin dubbachuu fi mari'achuun gaaridha jedhan.

Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee hariiroo biyyoota lameenii guddisuuf waliin hojjechuu barbaachisa jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata